Reisitingimused üksikreisijatele

 

Käesolevad AS-i Tallink Grupp reisitingimused (edaspidi: Reisitingimused) kehtivad enne 31. jaanuari 2019 vormistatud broneeringutele. Alates 1. veebruarist 2019 vormistatud broneeringutele kehtivad uued reisitingimused. Vaata lähemalt
Tallink Grupp ja tema tütarettevõtetes (edaspidi: Tallink). Käesolevaid reisitingimusi kohaldatakse ainult üksikreisijatele.

I OSA: ÜLDOSA →
II OSA: REISITINGIMUSED →
  1. Broneering ja pilet
  2. Pileti registreerimine (check-in)
  3. Reisidokumendid
  4. Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikud
  5. Lemmikloomade vedu
  6. Vanusepiirangud
III OSA: PILETI BRONEERIMINE, TASUMINE, MUUTMINE ja TÜHISTAMINE →
IV OSA: KAEBUSTE ESITAMINE (PRETENSIOONID) →

 

Osa I: ÜLDOSA

1. MÕISTED

- „Liinireis” – ühe suuna või edasi-tagasilaevareis, mis ei ole kruiis.
- „Kruiis“ – edasi-tagasireis ühe sama laevaga, kusjuures edasi-tagasireisi Pilet registreeritakse laeva esmaväljumise sadamas, ning see reis sisaldab ööbimist.
- „Päevareis” – ühel ja samal päeval edasi-tagasisuunas toimuv reis, ning mõlema suuna Piletid registreeritakse laeva esmaväljumise sadamas.
- „Reisija ja auto pakett” – reis, mis sisaldab ühe suuna Piletit vähemalt ühele reisijale ja sõidukile (välja arvatud jalgrattad ja bussid).
- „Erireis” – Tallinki poolt korraldatud laevareis, millele kohalduvad käesolevatest Reisitingimustest erinevad broneerimis- ning maksetingimused, mis on avaldatud koos Erireisi pakkumusega.
- „Eripakkumus” – veoteenuste kogum, mille tingimused on avaldatud koos eripakkumusega ja millele ei kohaldu käesolevad Reisitingimused.
- „Broneering” – reisija tehtud tellimus Reisijateveo, Pardateenuste ja muude teenuste (näiteks kolmandate isikute teenused) kasutamiseks.
- „Pilet“ – vedaja poolt antud tõend mere-reisijaveolepingu sõlmimise ja reisi tasu maksmise kohta.
- „Reisijateveo teenus” – teenuste kogum, mille hulka kuulub reisija (kajut, kajutikoht või tekikoht) ja temaga kaasas oleva sõiduki vedu.
- „Pardateenus” – laeval osutatavad teenused, mis ei ole reisijateveo teenus. Pardateenuste hulka kuuluvad ka kajutiteenused, toitlustamine, saun, heaoluteenused ja muud laeval osutatavad teenused.
- „Pakett” – vähemalt kahe järgmise teenuse valmiskombinatsioon, mida müüakse või pakutakse müügiks ühe (summaar-)hinnaga, kui teenus hõlmab pikemat ajavahemikku kui 24 tundi või sisaldab ööbimist: vedu, majutust, muid turismiteenuseid, mis ei kaasne veo ega majutusega ja mis moodustavad Paketi olulise osa. Lisaks sellele kohaldatakse vastava riigi õigusakte.
- „Pardakaart“ – reisijale pileti alusel väljastatud dokument, millega on reisijal õigus siseneda laeva. Pardakaart on nimeline ning seda ei ole lubatud anda edasi teisele isikule.
- „Pereliige“ – reisiva lapse vähemalt 18-aastane isa, ema või muu seaduslik esindaja või vähemalt 25-aastane tädi, onu, õde, vend või vanavanem.
- „Järelevaataja“ – kuni 17-aastase reisiva lapse esindaja. Järelevaataja peab olema vähemalt 25-aastane isik, kes on tutvunud AS Tallink Grupp juhistega järelevaatajale, ta kohustub vastutama oma esindatavate eest ning ta on alla kirjutanud vastavale dokumendile.
- „Reisiluba“ – lapsevanema või muu seadusliku esindaja poolt täidetud ning allkirjastatud kindlas vormis dokument, millega lapsevanem või muu seaduslik esindaja lubab 15–17-aastasel reisijal üksi reisida.
- „Reisivolitus“ – lapsevanema või muu seadusliku esindaja poolt kindlas vormis täidetud ning allkirjastatud dokument, millega volitatakse teist isikut (muu pereliige või järelevaataja) olema oma lapse järelevaatajaks laevareisi kestel ning kohustatakse teda lapse eest kogu reisi ajal hoolitsema ja vastutama.
- „Järelevaataja ankeet“ – 0–17-aastase reisija järelevaataja poolt kindlas vormis täidetud ning allkirjastatud dokument, millega järelevaataja kohustub vastutama 0–17-aastase reisija eest kogu reisi vältel.
- „Teenustasu“ – tasu täiendavate teenuste eest vastavalt Tallinki hinnakirjale. Teenustasud on avaldatud vastava koduturu koduleheküljel.

II OSA – REISITINGIMUSED

1. BRONEERING JA PILET

(1) Broneeringu vormistamisel tuleb teatada reisija perekonnanimi, eesnimi, sugu, sünnikuupäev (kuupäev, kuu ja aasta), kodakondsus, kontakttelefoninumber ning olemasolu korral ka e-posti aadress.

(2) Reisijateveoks ettenähtud sõiduki (jalgratas, tasaliikur, mopeed, mootorratas, sõiduauto, buss) broneerimisel tuleb teatada sõiduki registreerimise number ning sõiduki täpsed pikkus- ja kõrgusmõõdud. Lisaks tuleb teatada sõidukil olevate lisaseadmete pikkused ja kõrgused (suusaboks, pakiraam, haagis jne) ning sõiduki katusele või sõiduki taha paigaldatud seadmed (jalgratas, pakiraam jne). Vajadusel peab klient teatama sõiduki broneerimisel sõiduki täismassi.

2. PILETI REGISTREERMINE (CHECK-IN)

(1) Kõik Piletid tuleb enne laeva väljumist registreerida (check-in) sadama kassas, Pileti registreerimise terminalis või muus selleks ettenähtud kohas.

(2) Peale Pileti registreerimist väljastatakse reisijale Pardakaart. Pardakaardile on märgitud reisija nimi, reisiaeg ja sihtkoht ning pardakaart on kehtiv ainult juhul, kui selle omanikuks olev isik on pardakaardil märgitud reisi ajal reisis olev isik.

(3) Pardakaarti tuleb alles hoida kogu reisi vältel. Laeva meeskonna liikmel on õigus kontrollida ja reisijal on kohustus näidata Pardakaarti laeva sisenemisel ja nõudmisel ka kogu reisi vältel. Vajadusel peab reisija suutma tõendada oma isikut laeva meeskonna liikmele.

(4) Sõidukita reisijate registreerimine algab sadama kassas või Pileti registreerimise terminalis 1,5 tundi enne laeva väljumist. Muus selleks ettenähtud pileti registreerimise kohas algab Piletite registreerimine 24 tundi enne laeva väljumist. Registreerimine toimub Pileti ja reisidokumendi alusel.

(5) Sõidukiga reisijate registreerimine algab sõidukite check-in’is 1,5 tundi enne laeva väljumist. Registreerimine toimub Pileti, kõigi reisijate reisidokumentide ja sõiduki registreerimistunnistuse alusel.

(6) Sõidukita reisijate Piletite registreerimine lõpeb 30 minutit enne laeva väljumist ja pääs laevale suletakse 20 minutit enne laeva väljumist.

(7) Sõidukitega reisijate registreerimine lõpeb 1 tund enne laeva väljumist.

(8) Punktides 6 ja 7 märgitud tähtajast hilisemaid saabujaid laevale ei registreerita.

3. REISIDOKUMENDID

(1) Reisijal peab kogu reisi vältel olema kaasas kehtiv reisidokument ja muud vajalikud dokumendid, sealhulgas vajadusel ka viisa, ning reisija vastutab kõikide dokumentide kehtivuse ja õigsuse eest.

(2) Reisidokumendi esitamise kohustus on kõikidel riigipiiri ületavatel reisijatel. Isikuid, kellel puudub reisidokument või keelduvad selle esitamisest, laeva ei lubata.

(3) Tallink ei hüvita reisijale Piletit, kui reis jääb ära puudulikult vormistatud või kehtetu reisidokumendi tõttu või reisijal puudub üldse vajalik reisidokument.

4. PUUDEGA JA PIIRATUD LIIKUMISVÕIMEGA ISIKUD

(1) Selleks, et anda puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele teiste reisijatega samaväärne võimalus veeteedel reisida, on puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutel lisaks üldistele reisijaõigustele õigused, mis lähtuvad meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi käsitlevast määrusest nr 1177/2010.

(2) Kui Reisijat saadab reisi ajal tunnustatud abikoer (abikoer on puudega või piiratud liikumisvõimega isikut saatev tunnustatud koer), peab reisijal olema abikoera riiki sissetoomiseks ja väljaviimiseks vajalikud dokumendid – abikoera pass on kohustuslik kõigile Euroopa Liidu piires loomadega reisijatele.

(3) Reisija on kohustatud broneeringu vormistamisel teatama abikoera veo broneerimiseks vajalikud andmed ning abikoerte arvu.

5. LEMMIKLOOMADE VEDU

(1) Reisijal peab reisi ajal kaasas olema lemmiklooma riiki sissetoomiseks ja väljaviimiseks vajalikud dokumendid. Lemmiklooma pass on kohustuslik kõigile Euroopa Liidu piires loomadega reisijatele.

(2) Laeva meeskonna liikmel on õigus nõuda kontrollimiseks ja reisijal on kohustus esitada käesoleva punkti lõikes 1 nimetatud lemmiklooma dokument laeva sisenemisel ja meeskonna liikme nõudmisel ka reisi vältel.

(3) Reisijatele ja laeva meeskonnale ohtlike loomade vedu võib toimuda ainult erikokkuleppel vedajaga. Erikokkuleppe sõlmimise taotlused esitada alljärgnevatel e-posti aadressidel:

Eestis: booking@tallink.ee
Soomes: booking@tallinksilja.com
Rootsis: info.sweden@tallinksilja.com
Läti: booking@tallink.lv

(4) Reisija on kohustatud tutvuma lemmiklooma kajutite, puuride ning muu seonduvaga enne broneeringu vormistamist. Täpsem informatsioon on kodulehel:

Eestis
Soomes
Rootsis
Lätis
Rahvusvaheline

(5) Reisija on kohustatud broneeringu vormistamisel teatama lemmiklooma veo broneerimiseks vajalikud andmed ning lemmikloomade arvu.

(6) Tallink ei hüvita reisijale Piletit, kui reis jääb toimumata lemmiklooma kohta ebaõigesti vormistatud või puuduvate dokumentide tõttu.

6. VANUSEPIIRANGUD

Vanusepiirangud Tallinki ja Silja Line’i kaubamärkide all sõitvate laevadega reisimisel on kehtestatud alla 18-aastastele üksikreisijatele (alaealistele) alljärgnevalt:

(1) 15–17-aastane reisija võib sõltumata nädalapäevast reisida üksi päevasel ühe suuna liinireisil või päevareisil, kui tal on kaasas lapsevanema või muu seadusliku esindaja allakirjutatud Reisiluba. Reisi broneerija või reisija vastutab ise Reisiloa olemasolu eest.
Eesti (PDF)
Soome (PDF)
Rootsi (PDF)
Läti (PDF)
Rahvusvaheline (PDF)

(2) Kuni 17-aastane reisija võib ööbimisega reisil osaleda ainult alljärgnevatel tingimustel:

1) koos lapsevanemaga või muu seadusliku esindajaga või Reisivolitust omava muu Pereliikmega või Järelevaatajaga (pereliikme/järelevaatajaga võib kaasas olla kuni 2 last lisaks oma lastele). Reisivolituse näidised on avaldatud Tallinki kodulehel:
Eesti (PDF)
Soome (PDF)
Rootsi (PDF)
Läti (PDF)
Rahvusvaheline (PDF)

2) Kuni 17-aastase reisijaga koos reisiv muu Pereliige või Järelevaataja peab täitma Järelevaataja ankeedi, mille näidis on lisatud:
Eesti (PDF)
Soome (PDF)
Rootsi (PDF)
Läti (PDF)
Rahvusvaheline (PDF)

3) koos kuni 14-aastase reisijaga peab igas kajutis olema vähemalt üks Pereliige või Järelevaataja.

(3) Kuni 14-aastane reisija võib reisida päevasel ühesuuna liinireisil või päevareisil:
1) koos lapsevanemaga või muu seadusliku esindajaga või Reisivolitust omava muu Pereliikmega või Järelevaatajaga (pereliikme/järelevaatajaga võib kaasas olla kuni 2 last lisaks oma lastele). Reisivolituse näidis on avaldatud käesoleva punkti lõike 2 alapunktis 1;
2) Kuni 14-aastase reisijaga koos reisiv muu Pereliige või Järelevaataja peab täitma Järelevaataja ankeedi, mille näidis on avaldatud käesoleva punkti lõike 2 alapunktis 2.

(4) Tallink ei hüvita reisijale Piletit, kui alaealisel reisijal puuduvad vajalikud eelnevates punktides sätestatud dokumendid või need on puudulikult vormistatud ning seetõttu ei lubata reisijat laeva.

- „Pereliige“ – reisiva lapse vähemalt 18-aastane isa, ema või muu seaduslik esindaja või vähemalt 25-aastane tädi, onu, õde, vend või vanavanem.

- „Järelevaataja“ – kuni 17-aastase reisiva lapse esindaja. Järelevaataja peab olema vähemalt 25-aastane isik, kes on tutvunud AS Tallink Grupp juhistega järelevaatajale, ta kohustub vastutama oma esindatavate eest ning ta on alla kirjutanud vastavale dokumendile.

III OSA – PILETI BRONEERIMINE, TASUMINE, MUUTMINE ja TÜHISTAMINE

1. PILETI BRONEERIMISE ÜLDTINGIMUSED

(1) Käesolevad Broneerimise ja makse tingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad broneeringutele, mis on tehtud Tallinki kõnekeskuses, müügiesinduses, reisijapiletite registreerimise kassas, internetikeskkonnas, mobiiltelefonirakenduse kaudu ja reisiettevõtja juures.

(2) Käesolevas osas sätestatud Tingimusi kohaldatakse üksikreisijate broneeringutele, kusjuures ühes broneeringus võib olla kuni 9 reisijat.

(3) Käesolevad Tingimused kehtivad internetikeskkonnas kuni 24 reisijale tehtud broneeringule.

(4) Käesolevad Tingimused ei kehti kolmandate isikute poolt korraldatavate reiside, Erireiside ja/või Eripakkumisega reiside broneeringutele ja/või Piletitele.

(5) Pileteid saab broneerida ning nende eest tasuda Tallinki müügiesinduses, piletite registreerimise kassas, interneti- või mobiiltelefonikeskkonnas, reisiettevõtja juures või helistades Tallinki kõnekeskusesse.

(6) Broneeringuid ja Pileteid saab muuta ning tühistada Tallinki müügiesinduses, piletite registreerimise kassas, selle reisiettevõtja juures, kus Broneering on tehtud või helistades Tallinki kõnekeskusesse.

(7) Broneeringut ja Piletit ei saa muuta ega tühistada interneti- või mobiilitelefonikeskkonnas.

2. BRONEERINGU EEST TASUMINE

(1) Tallinki interneti- ja mobiiltelefonikeskkonnas tehtud Broneeringu eest tuleb tasuda kohe Broneeringu tegemisel.

(2) Tallinki müügiesinduses, piletite registreerimise kassas, kõnekeskusesse helistades või reisiettevõtja juures tehtud Broneeringu eest tasutakse alljärgnevalt:
1) Kui Broneering on tehtud rohkem kui 28 päeva enne väljumist, tuleb selle eest tasuda 14 päeva jooksul pärast Broneeringu tegemist;
2) Kui Broneering on tehtud 28 kuni 14 päeva enne väljumist, tuleb selle eest tasuda vähemalt 14 päeva enne väljumist;
3) 14 ja vähem päeva enne väljumist tehtud Broneeringu eest tuleb tasuda kohe Broneeringu tegemisel.

(3) Kui Broneering on tehtud vähem kui 5 tööpäeva enne väljumist ning tasumine toimub pangaülekandega, on piletite registreerimise kassa töötajal õigus nõuda makse teostamist kohapeal (s.t. sadama terminalis), kui broneeringus ettenähtud kogusumma ei ole pileti registreerimise hetkeks laekunud Tallinki pangakontole.

(4) Tallinki Pakettreisidele kohalduvad käesolevatest Tingimustest erinevad tingimused ning need avaldatakse koos pakettreisi pakkumisega. Pakettreisi leping jõustub, kui reisija on tasunud ettemaksu vastavalt pakettreisidele ette nähtud broneerimise- ja maksetingimustele.

(5) Kui Broneering sisaldab teenust, mida osutab Tallinki partneriks olev kolmas isik, siis kohalduvad tema broneerimis- ning maksetingimused.

3. BRONEERINGU VÕI PILETI MUUTMINE

(1) Broneeringu või ostetud Pileti muutmine hõlmab Reisijateveo teenuste (sealhulgas reisi suuna ja/või marsruudi, väljumise kuupäeva või kellaaja, kajutiklassi, sõiduki veo hinna) muutmist ja Pardateenuste muutmist. Sõiduki veo hinnaga seotud muudatus hõlmab sõiduki kõrguse ja pikkuse muutumist.

(2) Isikuandmete muutmine Broneeringus või Piletis (nimi, sünnikuupäev, kodakondsus, sugu ja püsikliendi number) ei ole Broneeringu või Pileti muutmine.

(3) Reisijateveo ja/või Pardateenuste muutmisel tasub Reisija käesolevate Tingimuste alusel Leppetrahvi. Tallinki partneriks olevate kolmandate isikute poolt osutatavate teenuste puhul kohaldatakse kolmandate isikute poolt kehtestatud Leppetrahvi.

(4) Broneeringut või Piletit võib alati muuta, kui tasutakse muudetud teenuste eest vastavalt Tallinki hinnakirjale. Reisijaveoteenuse ja/või Pardateenuse hinna muutmisel tuleb tasuda hind, mis tekib esialgselt ostetud teenuste ja broneeringus muudetud teenuste hinnavahest või tagastatakse hind ning kohaldatav Leppetrahv vastavalt käesoleva punkti lõigetele 7 ja 8.

(5) Broneeringu või Pileti muutmisel rohkem kui 14 päeva enne väljumist, v.a Tallinna–Helsingi liinireis, ei kohaldata Leppetrahvi.

(6) Leppetrahvi ei kohaldata Tallinna–Helsingi liinireisi Pileti muutmisel 7 ja rohkem päeva enne väljumist ja Tallinna–Helsingi liini Business Lounge’i klassi Pileti muutmisel.

(7) Leppetrahvi kohaldatakse alljärgnevalt (v.a Tallinna–Helsingi liinireis):
1) kui Piletit muudetakse 14 päeva kuni 48 tundi enne laeva väljumist ja muudetud Pilet on odavam kui esialgne Pilet, siis peetakse kinni Leppetrahvina 5 € ja tagastatakse hinnavahe;
2) kui muudatusi tehakse Piletis vähem kui 48 tundi enne väljumist, ja muudetud Pilet on odavam, peetakse Leppetrahvina kinni esialgselt ostetud Pileti ja muudetud Pileti hinnavahe.

(8) Leppetrahvi kohaldatakse Tallinna–Helsingi liinireisil alljärgnevalt:
1) kui Piletit muudetakse 7 päeva kuni 48 tundi enne väljumist ja muudetud Pilet on odavam kui esialgne Pilet, siis peetakse kinni Leppetrahvina 5 € ning tagastatakse hinnavahe;
2) kui muudatusi tehakse Piletis vähem kui 48 tundi enne väljumist ja muudetud Pileti hind on odavam, siis hinnavahet ei tagastata.

(9) Pileti muutmisel kajutiteenuste osas vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse Leppetrahvina kinni kajutiteenuste maksumus.

(10) Tallink jätab endale õiguse rakendada Leppetrahvi 5 € laevareisi suuna kohta kui Piletit muudetakse pärast Pileti registreerimist. Päevareisi tagasisuuna Pileti muutmine peab toimuma enne reisile registreerumise lõppu.

4. BRONEERINGU VÕI PILETI TÜHISTAMINE

(1) Tallink tühistab Broneeringu, mille eest pole tähtpäevaks tasutud. Tallink tühistab Pileti, kui reisija ei ole Piletit registreerinud Pileti registreerimise terminalis või muuks selleks ettenähtud kohas (check-in) enne reisi väljumist. Päevareisi või kruiisi puhul tühistab Tallink kogu reisi, juhul kui reisija ei ole registreerinud Piletit esmaväljumise sadamas.

(2) Reisijateveo ja Pardateenuste tühistamisel nõutakse käesolevate Tingimuste alusel Leppetrahvi. Kolmandate isikute osutatavate teenuste puhul kohaldatakse nende poolt kehtestatud Leppetrahvi.

(3) Pileti tühistamisel tagastatakse Pileti eest makstud summa, millest on maha arvatud Leppetrahv, samale pangakontole, millelt Pileti eest tasuti.

(4) Leppetrahvi kohaldatakse alljärgnevalt (v.a Tallinna–Helsingi liinireis):
1) Broneeringu või Pileti tühistamisel rohkem kui 14 päeva enne väljumist, kohaldatakse Leppetrahvi 5 €;
2) Piletil tühistamisel 14 päeva kuni 48 tundi enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 5 € ja 20% Pileti hinnast;
3) Pileti tühistamisel vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 100% Pileti hinnast.

(5) Leppetrahvi kohaldatakse Tallinna–Helsingi liinireisi Pileti tühistamisel alljärgnevalt: 1) 7 ja rohkem päeva enne väljumist kohaldatakse Leppetrahvi 5 €; 2) Pileti tühistamisel 7 päeva kuni 48 tundi enne väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 5 € ja 20% Pileti hinnast. 3) Vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 100% Pileti hinnast.

(6) Reisile mitte ilmumine on vabandatav vääramatu jõu asjaolude tõttu ning see peab olema reisija poolt tõendatud. Vääramatu jõu asjaolude ja nende kohta esitatud tõendeid hindab Tallink. Kui vääramatu jõu asjaolu on tõendatud, tagastatakse reisijale Pileti eest tasutud summa ning Leppetrahvi ei kohaldata.

(7) Reisija võib jätta Pileti eest makstud summa ettemaksuna Tallinkile tulevaste teenuste eest tasumiseks.

IV OSA – KAEBUSTE ESITAMINE (PRETENSIOONID)

(1) Reisijal on õigus esitada Tallinki tegevuse või tegevusetuse kohta kaebus mistahes vormis. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada suuliselt esitatud kaebuse alusel esitab Reisija selle kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tallinkile.

(2) Kaebuse võib esitada Tallinki kliendi tagasiside e-posti aadressil, kirjalikult posti teel või täites Tallinki kodulehel ankeet-avalduse.

(3) Kaebuses peavad olema märgitud vähemalt alljärgnevad andmed:

  • kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed;
  • kaebuse esitamise kuupäev;
  • teenuse puuduse kirjeldus;
  • esitatav nõue.

(4) Rahalise nõude olemasolul tuleb kaebusele lisada vastavad kuludokumendid või muud asjakohased dokumendid.

(5) Laevas osutatavate Pardateenuste osas tuleb kaebused esitada reisi ajal koheselt laeva infoletti.

(6) Kui Reisija on esitanud kaebuse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kinnitab Tallink samas vormis kaebuse vastuvõtmist.

(7) Üldjuhtudel lahendatakse kaebus hiljemalt 2 kuu jooksul alates Tallinkile kaebuse laekumisest. Kaebused, mille lahendamine nõuab erikontrolli ja/või muid eritoiminguid, lahendatakse vastavalt õigusaktides sätestatud tähtaegadele.

(8) Tallink on kohustatud informeerima Reisijat kaebuse lahendamise käigust ja põhjendatud vajadusest tähtaegu pikendada.

Laadi alla reisitingimuste PDF-fail