Reisitingimused üksikreisijatele

 

Käesolevad AS-i Tallink Grupp reisitingimused (edaspidi: Reisitingimused) kehtisid kuni 31. oktoobrini 2019 vormistatud broneeringutele. Alates 1. novembrist 2019 vormistatud broneeringutele kehtivad uued reisitingimused. Vaata lähemalt
Tallinki Pakettreisidele kohalduvad käesolevatest Tingimustest erinevad tingimused ning need avaldatakse koos pakettreisi pakkumisega. Muuga-Vuosaari liini reisitingimused on kinnitatud AS-i Tallink Grupp juhatuse otsusega alates 4. juunist 2019. Tallink Grupp ja tema tütarettevõtetes (edaspidi: Tallink). Käesolevaid reisitingimusi kohaldatakse ainult üksikreisijatele.

I OSA: ÜLDOSA →
II OSA: REISITINGIMUSED →
  1. Broneering ja pilet
  2. Pileti registreerimine (check-in)
  3. Reisidokumendid
  4. Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikud
  5. Lemmikloomade vedu
  6. Vanusepiirangud
III OSA: PILETI BRONEERIMINE, TASUMINE, MUUTMINE ja TÜHISTAMINE →
IV OSA: KAEBUSTE ESITAMINE (PRETENSIOONID) →
V OSA: MUUGA-VUOSAARI LIINI REISITINGIMUSED →

 

Osa I: ÜLDOSA

1. MÕISTED

- „Liinireis” – ühe suuna või edasi-tagasilaevareis, mis ei ole kruiis.
- „Kruiis“ – edasi-tagasireis ühe sama laevaga, kusjuures edasi-tagasireisi Pilet registreeritakse laeva esmaväljumise sadamas, ning see reis sisaldab ööbimist.
- „Päevareis” – ühel ja samal päeval edasi-tagasisuunas toimuv reis, ning mõlema suuna Piletid registreeritakse laeva esmaväljumise sadamas.
- „Reisija ja auto pakett” – reis, mis sisaldab ühe suuna Piletit vähemalt ühele reisijale ja sõidukile (välja arvatud jalgrattad ja bussid).
- „Erireis” – Tallinki poolt korraldatud laevareis, millele kohalduvad käesolevatest Reisitingimustest erinevad broneerimis- ning maksetingimused, mis on avaldatud koos Erireisi pakkumusega.
- „Eripakkumus” – veoteenuste kogum, mille tingimused on avaldatud koos eripakkumusega ja millele ei kohaldu käesolevad Reisitingimused.
- „Broneering” – reisija tehtud tellimus Reisijateveo, Pardateenuste ja muude teenuste (näiteks kolmanda isiku teenus) kasutamiseks.
- „Pilet“ – vedaja poolt antud kinnitus paberkandjal või elektroonilisel viisil mere-reisijaveolepingu sõlmimise ja reisi tasu maksmise kohta.
- „Reisijateveo teenus” – teenuste kogum, mille hulka kuulub reisija (kajut, kajutikoht või tekikoht) ja temaga kaasas oleva sõiduki vedu.
- „Pardateenus” – laeval osutatav teenus, mis ei ole reisijateveo teenus. Pardateenuse hulka kuulub kajutiteenus, toitlustamine, saun, heaoluteenus ja muu laeval osutatav teenus.
- „Pakettreis” – vähemalt 24 tundi kestev või ööbimisega reis, mis on ostetud peamiselt isiklikel eesmärkidel ja mis sisaldab vähemalt kahte järgmistest reisteenustest: reisijatevedu; majutus, mis ei ole olemuslikult reisijaveo osa; muu turismiteenus, mis ei ole olemuslikult eeltoodud reisiteenuse osa.-
- „Pardakaart“ – reisijale pileti alusel väljastatud dokument paberkandjal või elektroonilisel viisil, millega on reisijal õigus siseneda laeva. Pardakaart on nimeline ning seda ei ole lubatud anda edasi teisele isikule.
- „Pereliige“ – reisiva lapse vähemalt 18-aastane isa, ema või muu seaduslik esindaja või vähemalt 25-aastane tädi, onu, õde, vend või vanavanem
- „Järelevaataja“ – kuni 17-aastase reisiva lapse esindaja. Järelevaataja peab olema vähemalt 25-aastane isik, kes on tutvunud AS Tallink Grupp juhistega järelevaatajale ning ta on alla kirjutanud vastavale dokumendile, kohustub vastutama oma esindatavate eest, ning hüvitama nende poolt tekitatud kahju.
- „Reisiluba“ – lapsevanema või muu seadusliku esindaja poolt täidetud ning allkirjastatud kindlas vormis dokument, millega lapsevanem või muu seaduslik esindaja lubab 15-17. aastasel reisijal üksi reisida.
- „Reisivolitus“ – lapsevanema või muu seadusliku esindaja poolt kindlas vormis täidetud ning allkirjastatud dokument, millega volitatakse teist isikut (muu pereliige või järelevaataja) olema oma lapse järelevaatajaks laevareisi kestel ning kohustatakse teda lapse eest kogu reisi ajal hoolitsema ja vastutama.
- „Järelevaataja ankeet“ – 0-17 aastase reisija järelevaataja poolt kindlas vormis täidetud ning allkirjastatud dokument, millega järelevaataja kohustub vastutama 0-17. aastase reisija eest kogu reisi vältel.
- „Teenustasu“ – on tasu täiendavate teenuste eest (näiteks postikulu) vastavalt Tallinki hinnakirjale. Teenustasud on avaldatud vastava koduturu koduleheküljel..

II OSA – REISITINGIMUSED

1. BRONEERING JA PILET

(1) Broneeringu vormistamisel tuleb teatada reisija eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg (kuupäev, kuu ja aasta), kodakondsusriik, sugu, kontakttelefoninumber ja e-posti aadress.

(2) Reisijateveoks ettenähtud sõiduki (jalgratas, tasaliikur, mopeed, mootorratas, sõiduauto, buss) broneerimisel tuleb teatada sõiduki registreerimise number ning sõiduki täpsed pikkus- ja kõrgusmõõdud. Lisaks tuleb teatada sõidukil olevate lisaseadmete pikkused ja kõrgused (suusaboks, pakiraam, haagis jne.) ning sõiduki katusele või sõiduki taha paigaldatud seadmed (jalgratas, pakiraam jne). Vajadusel peab klient teatama sõiduki broneerimisel sõiduki täismassi.

2. PILETI REGISTREERMINE (CHECK-IN)

(1) Pilet tuleb enne laeva väljumist registreerida (check-in) sadama terminali teenindusletis, iseteeninduskioskis, internetikeskkonnas, või nutitelefoni rakenduse kaudu.

(2) Peale Pileti registreerimist väljastatakse reisijale Pardakaart. Pardakaardile on märgitud reisija nimi, reisiaeg, laeva nimi ja sihtkoht ning pardakaart on kehtiv ainult juhul, kui selle omanikuks olev isik on pardakaardil märgitud reisi ajal reisis olev isik.

(3) Pardakaarti tuleb alles hoida kogu reisi vältel. Laeva meeskonna liikmel on õigus kontrollida ja reisijal on kohustus näidata Pardakaarti laeva sisenemisel ja nõudmisel ka kogu reisi vältel. Vajadusel peab reisija suutma tõendada oma isikut laeva meeskonna liikmele.

(4) Sõidukita reisija registreerimine:
1) avatakse sadama terminali teenindusletis 1,5 tundi enne laeva väljumist. Internetikeskkonnas, iseteeninduskioskis ja nutitelefoni rakenduse kaudu on võimalik Piletit registreerida 24 tundi enne laeva väljumist. Registreerimine toimub Pileti ja reisidokumendi alusel;
2) suletakse 30 minutit ja pääs laeva 20 minutit enne laeva väljumist.

(5) Sõidukiga reisija registreerimine:
1) avatakse sadama terminali sõidukite check-in'i kioskis 1,5 tundi enne laeva väljumist. Internetikeskkonnas ja nutitelefoni rakenduses on võimalik Piletite registreerimine 24 tundi enne laeva väljumist. Registreerimine toimub Pileti, reisidokumendi ja sõiduki registreerimistunnistuse alusel;
2) suletakse 30 minutit enne laeva väljumist;
3) Sõidukiga reisija peab olema peale Pileti registreerimist 30 minutit enne laeva väljumist sadama sõidukite ootealal.

(6) Punktides 4 ja 5 märgitud tähtajast hilisemat saabujat laevale ei registreerita ja Pilet kaotab kehtivuse.

3. REISIDOKUMENDID

(1) Reisijal peab olema kaasas kogu reisi vältel kehtiv reisidokument ja muud vajalikud dokumendid sealhulgas vajadusel ka viisa ning reisija vastutab kõikide dokumentide kehtivuse ja õigsuse eest.

(2) Reisidokumendi esitamise kohustus on kõikidel riigipiiri ületavatel reisijatel. Isikuid, kellel puudub reisidokument või keelduvad selle esitamisest, laeva ei lubata.

(3) Tallink ei hüvita reisijale Piletit, kui reis jääb ära puudulikult vormistatud või kehtetu reisidokumendi tõttu või reisijal puudub üldse vajalik reisidokument.

4. PUUDEGA JA PIIRATUD LIIKUMISVÕIMEGA ISIKUD

(1) Selleks, et anda puudega ja piiratud liikumisvõimega isikule teiste reisijaga samaväärne võimalus veeteedel reisida, on puudega ja piiratud liikumisvõimega isikul lisaks üldistele reisijaõigustele õigused, mis lähtuvad meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi käsitlevast määrusest nr 1177/2010

(2) Kui Reisijat saadab reisi ajal tunnustatud abikoer (abikoer on puudega või piiratud liikumisvõimega isikut saatev tunnustatud koer), peab Reisijal olema abikoera riiki sissetoomiseks ja väljaviimiseks vajalikud dokumendid - abikoera pass on kohustuslik kõigile Euroopa Liidu piires loomadega reisijatele.

(3) Reisija on kohustatud broneeringu vormistamisel teatama abikoera broneerimiseks vajalikud andmed ning abikoerte arvu.

5. LEMMIKLOOMADE VEDU

Reisijal peab reisi ajal kaasas olema lemmiklooma riiki sissetoomiseks ja väljaviimiseks vajalikud dokumendid. Lemmiklooma pass on kohustuslik kõigile Euroopa Liidu piires loomadega reisijatele.

(2) Laeva meeskonna liikmel on õigus nõuda kontrollimiseks ja reisijal on kohustus esitada käesoleva punkti lõikes 1 nimetatud lemmiklooma dokument laeva sisenemisel ja meeskonna liikme nõudmisel ka reisi vältel.

(3) Reisijatele ja laeva meeskonnale ohtlike loomade vedu võib toimuda ainult erikokkuleppel vedajaga. Erikokkuleppe sõlmimise taotlused esitada alljärgnevatel e-posti aadressidel:

(4) Reisija on kohustatud tutvuma lemmiklooma kajutite, puuride ning muu seonduvaga enne broneeringu vormistamist. Täpsem informatsioon on kodulehel:

Eesti
Soome
Rootsi
Läti
Rahvusvaheline

(5) Reisija on kohustatud broneeringu vormistamisel teatama lemmiklooma veo broneerimiseks vajalikud andmed ning lemmikloomade arvu.

(6) Tallink ei hüvita reisijale Piletit, kui reis jääb toimumata lemmiklooma kohta ebaõigesti vormistatud või puuduvate dokumentide tõttu.

6. VANUSEPIIRANGUD

Vanusepiirangud Tallinki ja Silja Line’i kaubamärkide all sõitvate laevadega reisimisel on kehtestatud alla 18-aastasele üksikreisijale (alaealisele) alljärgnevalt:

(1) 15- kuni 17-aastane reisija võib sõltumata nädalapäevast reisida üksi päevasel ühe suuna liinireisil või päevareisil, kui tal on kaasas lapsevanema või muu seadusliku esindaja allakirjutatud Reisiluba. Reisi broneerija või reisija vastutab ise Reisiloa olemasolu eest.

(2) Kuni 17-aastane reisija võib ööbimisega reisil osaleda ainult alljärgnevatel tingimustel:
1) koos lapsevanemaga või muu seadusliku esindajaga või Reisivolitust omava muu Pereliikmega või Järelevaatajaga. Reisivolituse näidis on avaldatud:

Eesti
Soome
Rootsi
Läti
Rahvusvaheline

2) Kuni 17-aastase reisijaga koos reisiv muu Pereliige või Järelevaataja peab täitma Järelevaataja ankeedi, mille näidis on lisatud:

Eesti
Soome
Rootsi
Läti
Rahvusvaheline

3) Koos kuni 14-aastase reisijaga peab igas kajutis olema vähemalt üks Pereliige või Järelevaataja.

(3) Kuni 14-aastane reisija võib reisida päevasel ühesuuna liinireisil või päevareisil:
1) koos lapsevanemaga või muu seadusliku esindajaga või Reisivolitust omava muu Pereliikmega või Järelevaatajaga. Reisivolituse näidis on avaldatud käesoleva punkti lõike 2 alapunktis 1;
2) Kuni 14-aastase reisijaga koos reisiv muu Pereliige või Järelevaataja peab täitma Järelevaataja ankeedi, mille näidis on avaldatud käesoleva punkti lõike 2 alapunktis 2.

(4) Tallink ei hüvita reisijale Piletit, kui alaealisel reisijal puuduvad vajalikud eelnevates punktides sätestatud dokumendid või need on puudulikult vormistatud ning seetõttu ei lubata reisijat laeva.

(5) Järelevaatajal võib kaasas olla maksimaalselt kaks last lisaks oma lastele.

III OSA – PILETI BRONEERIMINE, TASUMINE, MUUTMINE ja TÜHISTAMINE

1. PILETI BRONEERIMISE ÜLDTINGIMUSED

(1) Pileti broneerimise, tasumise, muutmise ja tühistamise tingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad Tallinki internetikeskkonnas, nutitelefoni rakenduse kaudu, müügiesinduses, kontaktikeskuses, sadama terminali teenindusletis, iseteeninduskioskis ja reisiettevõtja esinduses või tema internetikeskkonnas tehtud üksikreisija broneeringule.

(2) Tingimused kehtivad internetikeskkonnas ja nutitelefoni rakenduse kaudu kuni 24 reisija broneeringule ja muudes kanalites kuni 9 reisija broneeringule.

(3) Tingimused ei kehti kolmandate isikute poolt korraldatava Erireisi ja/või Eripakkumisega reisi broneeringule ja/või Piletile.

(4) Piletit saab broneerida ja tasuda lõikes 1 nimetatud keskkondades.

(5) Tallinki internetikeskkonnas ja nutitelefoni rakenduse kaudu ning reisiettevõtja internetikeskkonnas ei saa Broneeringut ja/või Piletit tühistada.

(6) Broneeringut ja Piletit saab muuta ning tühistada kõigis lõikes 1 nimetatud keskkondades, välja arvatud lõikes 5 sätestatu.

2. BRONEERINGU EEST TASUMINE

(1) Broneeringu vormistamisel tuleb tasuda koheselt Broneeringu täishind.

(2) Broneering, mille eest ei ole õigeaegselt tasutud, tühistatakse.

(3) Kui Broneering on tehtud vähem kui 5 tööpäeva enne väljumist ning tasumine toimub pangaülekandega, on sadama terminali teenindusleti töötajal õigus nõuda makse teostamist kohapeal kui broneeringus ettenähtud kogusumma ei ole pileti registreerimise hetkeks laekunud Tallinki pangakontole.

3. BRONEERINGU VÕI PILETI MUUTMINE

(1) Broneeringus või Piletis võib muuta reisi suunda ja/või marsruuti, väljumise kuupäeva või kellaaega, kajutiklassi või sõidukit ja Pardateenust. Reisijateveo teenuse ja Pardateenuse või sõiduki muutmisel võib muutuda vastava teenuse hind.

(2) Isikuandmete muutmine Broneeringus või Piletis ei ole Broneeringu või Pileti muutmine.

(3) Broneeringu või Pileti muutmisel tuleb tasuda muudetud teenuse eest vastavalt Tallinki hinnakirjale. Reisijaveoteenuse ja/või Pardateenuse muutmisel tuleb tasuda hind, mis tekib esialgselt ostetud teenuse ja muudetud teenuse hinnavahest või tagastatakse hind samale pangakontole, millelt Pileti eest tasuti ning kohaldatakse Leppetrahv.

(4) Pileti muutmine on võimalik kõikidel laevaliinidel (v.a. Tallinn-Helsingi liinil sõitva laeva Pilet) alljärgnevalt:
1) Pileti muutmisel 21 ja rohkem päeva enne laeva väljumist ei kohaldata Leppetrahvi;
2) Kui Piletil muudetakse 21 kuni 7 päeva enne laeva väljumist reisi suunda ja/või marsruuti ning väljumise kuupäeva või kellaega, peetakse kinni Leppetrahv 10 € ning tagastatakse hinnavahe kui muudetud Pilet on odavam kui esialgne Pilet;
3) Reisile registreeritud (check-in) Pileti muutmisel või kui Piletil muudetakse 6 päeva kuni 24 tundi enne laeva väljumist reisi suunda ja/või marsruuti ning väljumise kuupäeva või kellaega peetakse kinni Leppetrahv 10 €;
4) Vähem kui 24 tundi enne laeva väljumist ei saa muuta Piletil olevat reisi suunda ja/või marsruuti ning väljumise kuupäeva või kellaega.

(5) Pileti muutmine on võimalik Tallinn-Helsingi liinil sõitval laeval alljärgnevalt:
1) Pileti muutmisel 7 ja rohkem päeva enne laeva väljumist ei kohaldata Leppetrahvi;
2) Kui Piletil muudetakse 6 kuni 2 päeva enne laeva väljumist reisi suunda ja/või marsruuti ning väljumise kuupäeva või kellaega, peetakse kinni Leppetrahvi 5 € ning tagastatakse hinnavahe kui muudetud Pilet on odavam kui esialgne Pilet;
3) Reisile registreeritud (check-in) Pileti muutmisel või kui Piletil muudetakse vähem kui 48 tundi ja kuni 45 minutit enne laeva väljumist reisi suunda ja/või marsruuti ning väljumise kuupäeva või kellaega siis peetakse kinni Leppetrahvina 5 €;
4) Vähem kui 45 minutit enne laeva väljumist ei saa muuta Piletil olevat reisi suunda ja/või marsruuti ning väljumise kuupäeva või kellaaega;
5) Business Lounge'i klassi Pileti muutmisel ei kohaldata Leppetrahvi ja Piletit võib muuta kuni reisile registreerimise (check-in) lõpuni.

(6) Pileti muutmisel kajutiteenuste osas vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse Leppetrahvina kinni kajutiteenuste maksumus.

4. BRONEERINGU VÕI PILETI TÜHISTAMINE

(1) Tallink tühistab tasumata Broneeringu ühepoolselt. Tallink tühistab Pileti, kui reisija ei ole Piletit registreerinud (check-in) Tallinki internetikeskkonnas, nutitelefoni rakenduse kaudu, sadama terminali teenindusletis või iseteeninduskioskis enne reisi väljumist või kui reisijal puudub kehtiv reisidokument. Päevareisi või Kruiisi puhul tühistab Tallink kogu reisi, juhul kui reisija ei ole registreerinud Piletit esmaväljumise sadamas.

(2) Pileti tühistamisel nõutakse käesolevate Tingimuste alusel Leppetrahvi. Pileti tühistamisel tagastatakse Pileti eest makstud summa, millest on maha arvatud Leppetrahv, samale pangakontole, millelt Pileti eest tasuti.

(3) Leppetrahvi kohaldatakse alljärgnevalt (v.a Tallinn-Helsingi liinil sõitva laeva Pilet):
1) kui Pilet tühistatakse rohkem kui 21 päeva enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahv 10 € ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus;
2) kui Pilet tühistatakse 21 kuni 7 päeva enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 10 € ja 20% Pileti hinnast ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus;
3) pileti tühistamisel 6 päeva kuni 48 tundi enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 10 € ja 50% Pileti hinnast ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus;
4) pileti tühistamisel vähem kui 48 tundi enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 100% Pileti hinnast.

(5) Leppetrahvi kohaldatakse Tallinn-Helsingi liinil sõitva laeva Pileti tühistamisel alljärgnevalt:
1) kui Pilet tühistatakse rohkem kui 7 päeva enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahv 5 € ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus;
2) kui Pilet tühistatakse 6 päeva kuni 48 tundi enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 5 € ja 20% Pileti hinnast ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus;
3) vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 100% Pileti hinnast.

IV OSA – KAEBUSTE ESITAMINE (PRETENSIOONID)

(1) Reisijal on õigus esitada Tallinki tegevuse või tegevusetuse kohta kaebus mistahes vormis. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada suuliselt esitatud kaebuse alusel esitab Reisija selle kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tallinkile.

(2) Kaebuse võib esitada Tallinki kliendi tagasiside e-posti aadressil, kirjalikult posti teel või täites Tallinki kodulehel ankeet-avalduse.

(3) Kaebuses peavad olema märgitud vähemalt alljärgnevad andmed:

  • kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed;
  • kaebuse esitamise kuupäev;
  • teenuse puuduse kirjeldus;
  • esitatav nõue.

(4) Rahalise nõude olemasolul tuleb kaebusele lisada vastavad kuludokumendid või muud asjakohased dokumendid.

(5) Laevas osutatavate Pardateenuste osas tuleb kaebused esitada reisi ajal koheselt laeva infoletti.

(6) Kui Reisija on esitanud kaebuse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kinnitab Tallink samas vormis kaebuse vastuvõtmist.

(7) Üldjuhtudel lahendatakse kaebus hiljemalt 2 kuu jooksul alates Tallinkile kaebuse laekumisest. Kaebused, mille lahendamine nõuab erikontrolli ja/või muid eritoiminguid, lahendatakse vastavalt õigusaktides sätestatud tähtaegadele.

(8) Tallink on kohustatud informeerima Reisijat kaebuse lahendamise käigust ja põhjendatud vajadusest tähtaegu pikendada.

Osa V – MUUGA-VUOSAARI LIINI REISITINGIMUSED

Sõidukiga reisijate vedu Muuga-Vuosaari liinil

(1) Seoses sõidukiga reisijate veoga Muuga sadama ja Vuosaari sadama vahel (edaspidi Muuga-Vuosaari liinil) kehtestada, et Muuga-Vuosaari liinil toimuvatele laevareisidele kehtivad AS-i Tallink Grupp 15. jaanuaril 2019. aastal kinnitatud „AS Tallink Grupp reisitingimused“ koos järgmises punktis sätestatud erisustega.

(2) Täiendada AS-i Tallink Grupp juhatuse poolt 15. jaanuaril 2019. aastal kinnitatud „AS Tallink Grupp reisitingimusi“ uue V osaga järgmises sõnastuses: „V. Muuga-Vuosaari liini reisitingimused”.

1) Muuga-Vuosaari liinil sõitva laeva pardakaardid tuleb alles hoida kuni Muuga või Vuosaari sadamate territooriumilt lahkumiseni.

2) Sõidukiga reisija registreerimine Muuga-Vuosaari liinil sõitvale laevale suletakse 45 minutit enne laeva väljumist.

3) Sõidukiga reisija peab olema peale Pileti registreerimist 45 minutit enne laeva väljumist sadama sõidukite ootealal.

4) Muuga-Vuosaari liinil sõitval laeval ei ole võimalik tagada puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele teenuse osutamist.

5) Muuga-Vuosaari liini laeval lemmikloomade vedu ei toimu.

6) Muuga-Vuosaari liinil sõitvale laevale toimub piletite broneerimine ja selle eest tasumine vastavalt Reisitingimustes sätestatud korrale.

7) Muuga-Vuosaari liinil sõitva laeva Pileti muutmisel kehtivad Reisitingimustes (III osa p 3 lg 5) sätestatud Tallinna-Helsingi liinil sõitva laeva muutmistingimused.

8) Muuga-Vuosaari liinil sõitva laeva Pileti tühistamisel kehtivad Reisitingimustes (III osa p 4 lg 5) sätestatud Tallinna-Helsingi liinil sõitva laeva tühistamistingimused.

9) Muuga-Vuosaari liinil sõitvatel laevadel toimub ainult sõidukitega reisijate vedu. Jalgsi reisivate reisijate vedu ei toimu.

(3) Käesolevad tingimused jõustuvad 1. juunist 2019.

Enne 1. veebruari ostetud reisidele kehtivaid reisitingimusi saab vaadata siit.

Laadi alla reisitingimuste PDF-fail