Puksiirautod ja pukseeritavad sõiduvahendid

Pukseerimisvajadusega sõidukite (üks sõiduk pukseerib teist laeva) broneerimine tuleb vormistada läbi Tallinki reisijateveo klienditeeninduse.

Nõuded pukseerimiseks:
- mõlemas sõidukis peab olema selle kategooria sõiduki juhtimisõigusega juht;
- Tallink Online’is broneerides tuleb alati valida haagisega sõidukikategooria: kõrge sõiduk ja järelkäru (kõrgus üle 2,4 m  ja maksimaalne pikkus 12,0 m). Kui kogupikkus ületab 12 m, siis tuleb broneering vormistada läbi reisijateveo klienditeeninduse;
- klient vastutab ise sõiduki turvalise pukseerimise eest ja on teadlik kehtivatest õigusaktidest ning kindlustusfirma tingimustest sõiduki pukseerimisel.  Enamik autode käsiraamatutes on juhend, kuidas antud sõidukit pukseeritakse;
- Tallinkil on õigus mitte lubada autotekile sõiduvahendit juhul kui ei ole tagatud turvaline ja nõuetekohane pukseerimine;
- pileti registreerimisel tuleb teenindajat teavitada sõiduki pukseerimisest.

Ilma juhita sõiduki pukseerimist laeva ja maha osutab Tallinki kaubavedu. Teenus on tasuline.

Arveldusinfo

AS TALLINK GRUPP
Sadama 5/7
Tallinn, Eesti
Reg. nr 10238429
TE23310238429
KMKR: EE100220641

SEB PANK
IBAN: EE281010002031840007
SWIFT: EEUHEE2X

SWEDBANK
IBAN: EE362200221015161182
SWIFT: HABAEE2X

Pangaülekandega maksmisel on kohustuslik märkida arvel olev viitenumber. 

Reisitingimused üksikreisijatele

Käesolevad AS-i Tallink Grupp reisitingimused (edaspidi: Reisitingimused) kehtivad alates 1. juunist 2015. aastal. AS-is Tallink Grupp ja tema tütarettevõtetes (edaspidi: Tallink). Käesolevaid reisitingimusi kohaldatakse ainult üksikreisijatele.

I OSA – ÜLDOSA

1. MÕISTED

- „Liinireis” – ühe suuna või edasi-tagasilaevareis, mis ei ole kruiis.
- „Kruiis“ – edasi-tagasireis ühe sama laevaga, kusjuures edasi-tagasireisi Pilet registreeritakse laeva esmaväljumise sadamas, ning see reis sisaldab ööbimist.
- „Päevareis” – ühel ja samal päeval edasi-tagasisuunas toimuv reis, ning mõlema suuna Piletid registreeritakse laeva esmaväljumise sadamas.
- „Reisija ja auto pakett” – reis, mis sisaldab ühe suuna Piletit vähemalt ühele reisijale ja sõidukile (välja arvatud jalgrattad ja bussid).
- „Erireis” – Tallinki poolt korraldatud laevareis, millele kohalduvad käesolevatest Reisitingimustest erinevad broneerimis- ning maksetingimused, mis on avaldatud koos Erireisi pakkumusega.
- „Eripakkumus” – veoteenuste kogum, mille tingimused on avaldatud koos eripakkumusega ja millele ei kohaldu käesolevad Reisitingimused.
- „Broneering” – reisija tehtud tellimus Reisijateveo, Pardateenuste ja muude teenuste (näiteks kolmandate isikute teenused) kasutamiseks.
- „Pilet“ – vedaja poolt antud tõend mere-reisijaveolepingu sõlmimise ja reisi tasu maksmise kohta.
- „Reisijateveo teenus” – teenuste kogum, mille hulka kuulub reisija (kajut, kajutikoht või tekikoht) ja temaga kaasas oleva sõiduki vedu.
- „Pardateenus” – laeval osutatavad teenused, mis ei ole reisijateveo teenus. Pardateenuste hulka kuuluvad ka kajutiteenused, toitlustamine, saun, heaoluteenused ja muud laeval osutatavad teenused.
- „Pakett” – vähemalt kahe järgmise teenuse valmiskombinatsioon, mida müüakse või pakutakse müügiks ühe (summaar-)hinnaga, kui teenus hõlmab pikemat ajavahemikku kui 24 tundi või sisaldab ööbimist: vedu, majutust, muid turismiteenuseid, mis ei kaasne veo ega majutusega ja mis moodustavad Paketi olulise osa. Lisaks sellele kohaldatakse vastava riigi õigusakte.
- „Pardakaart“ – reisijale pileti alusel väljastatud dokument, millega on reisijal õigus siseneda laeva. Pardakaart on nimeline ning seda ei ole lubatud anda edasi teisele isikule.
- „Pereliige“ – reisiva lapse vähemalt 18-aastane isa, ema või muu seaduslik esindaja või vähemalt 25-aastane tädi, onu, õde, vend või vanavanem.
- „Järelevaataja“ – kuni 17-aastase reisiva lapse esindaja. Järelevaataja peab olema vähemalt 25-aastane isik, kes on tutvunud AS Tallink Grupp juhistega järelevaatajale, ta kohustub vastutama oma esindatavate eest ning ta on alla kirjutanud vastavale dokumendile.
- „Reisiluba“ – lapsevanema või muu seadusliku esindaja poolt täidetud ning allkirjastatud kindlas vormis dokument, millega lapsevanem või muu seaduslik esindaja lubab 15–17-aastasel reisijal üksi reisida.
- „Reisivolitus“ – lapsevanema või muu seadusliku esindaja poolt kindlas vormis täidetud ning allkirjastatud dokument, millega volitatakse teist isikut (muu pereliige või järelevaataja) olema oma lapse järelevaatajaks laevareisi kestel ning kohustatakse teda lapse eest kogu reisi ajal hoolitsema ja vastutama.
- „Järelevaataja ankeet“ – 0–17-aastase reisija järelevaataja poolt kindlas vormis täidetud ning allkirjastatud dokument, millega järelevaataja kohustub vastutama 0–17-aastase reisija eest kogu reisi vältel.
- „Teenustasu“ – tasu täiendavate teenuste eest vastavalt Tallinki hinnakirjale. Teenustasud on avaldatud vastava koduturu koduleheküljel.

 

Tagasi algusesse

II OSA – REISITINGIMUSED

1. BRONEERING JA PILET

(1) Broneeringu vormistamisel tuleb teatada reisija perekonnanimi, eesnimi, sugu, sünnikuupäev (kuupäev, kuu ja aasta), kodakondsus, kontakttelefoninumber ning olemasolu korral ka e-posti aadress.

(2) Reisijateveoks ettenähtud sõiduki (jalgratas, tasaliikur, mopeed, mootorratas, sõiduauto, buss) broneerimisel tuleb teatada sõiduki registreerimise number ning sõiduki täpsed pikkus- ja kõrgusmõõdud. Lisaks tuleb teatada sõidukil olevate lisaseadmete pikkused ja kõrgused (suusaboks, pakiraam, haagis jne) ning sõiduki katusele või sõiduki taha paigaldatud seadmed (jalgratas, pakiraam jne). Vajadusel peab klient teatama sõiduki broneerimisel sõiduki täismassi.

 

Tagasi algusesse

PILETI REGISTREERMINE (CHECK-IN)

2. PILETI REGISTREERMINE (CHECK-IN)

(1) Kõik Piletid tuleb enne laeva väljumist registreerida (check-in) sadama kassas, Pileti registreerimise terminalis või muus selleks ettenähtud kohas.

(2) Peale Pileti registreerimist väljastatakse reisijale Pardakaart. Pardakaardile on märgitud reisija nimi, reisiaeg ja sihtkoht ning pardakaart on kehtiv ainult juhul, kui selle omanikuks olev isik on pardakaardil märgitud reisi ajal reisis olev isik.

(3) Pardakaarti tuleb alles hoida kogu reisi vältel. Laeva meeskonna liikmel on õigus kontrollida ja reisijal on kohustus näidata Pardakaarti laeva sisenemisel ja nõudmisel ka kogu reisi vältel. Vajadusel peab reisija suutma tõendada oma isikut laeva meeskonna liikmele.

(4) Sõidukita reisijate registreerimine algab sadama kassas või Pileti registreerimise terminalis 1,5 tundi enne laeva väljumist. Muus selleks ettenähtud pileti registreerimise kohas algab Piletite registreerimine 24 tundi enne laeva väljumist. Registreerimine toimub Pileti ja reisidokumendi alusel.

(5) Sõidukiga reisijate registreerimine algab sõidukite check-in’is 1,5 tundi enne laeva väljumist. Registreerimine toimub Pileti, kõigi reisijate reisidokumentide ja sõiduki registreerimistunnistuse alusel.

(6) Sõidukita reisijate Piletite registreerimine lõpeb 30 minutit enne laeva väljumist ja pääs laevale suletakse 20 minutit enne laeva väljumist.

(7) Sõidukitega reisijate registreerimine lõpeb 1 tund enne laeva väljumist.

(8) Punktides 6 ja 7 märgitud tähtajast hilisemaid saabujaid laevale ei registreerita.

Tagasi algusesse

3. REISIDOKUMENDID

(1) Reisijal peab kogu reisi vältel olema kaasas kehtiv reisidokument ja muud vajalikud dokumendid, sealhulgas vajadusel ka viisa, ning reisija vastutab kõikide dokumentide kehtivuse ja õigsuse eest.

(2) Reisidokumendi esitamise kohustus on kõikidel riigipiiri ületavatel reisijatel. Isikuid, kellel puudub reisidokument või keelduvad selle esitamisest, laeva ei lubata.

(3) Tallink ei hüvita reisijale Piletit, kui reis jääb ära puudulikult vormistatud või kehtetu reisidokumendi tõttu või reisijal puudub üldse vajalik reisidokument.

 

Tagasi algusesse

4. PUUDEGA JA PIIRATUD LIIKUMISVÕIMEGA ISIKUD

(1) Selleks, et anda puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele teiste reisijatega samaväärne võimalus veeteedel reisida, on puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutel lisaks üldistele reisijaõigustele õigused, mis lähtuvad meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi käsitlevast määrusest nr 1177/2010.

(2) Kui Reisijat saadab reisi ajal tunnustatud abikoer (abikoer on puudega või piiratud liikumisvõimega isikut saatev tunnustatud koer), peab reisijal olema abikoera riiki sissetoomiseks ja väljaviimiseks vajalikud dokumendid – abikoera pass on kohustuslik kõigile Euroopa Liidu piires loomadega reisijatele.

(3) Reisija on kohustatud broneeringu vormistamisel teatama abikoera veo broneerimiseks vajalikud andmed ning abikoerte arvu.

 

Tagasi algusesse

Lemmikloomade vedu

5. LEMMIKLOOMADE VEDU

(1) Reisijal peab reisi ajal kaasas olema lemmiklooma riiki sissetoomiseks ja väljaviimiseks vajalikud dokumendid. Lemmiklooma pass on kohustuslik kõigile Euroopa Liidu piires loomadega reisijatele.

(2) Laeva meeskonna liikmel on õigus nõuda kontrollimiseks ja reisijal on kohustus esitada käesoleva punkti lõikes 1 nimetatud lemmiklooma dokument laeva sisenemisel ja meeskonna liikme nõudmisel ka reisi vältel.

(3) Reisijatele ja laeva meeskonnale ohtlike loomade vedu võib toimuda ainult erikokkuleppel vedajaga. Erikokkuleppe sõlmimise taotlused esitada alljärgnevatel e-posti aadressidel:

Eestis: booking@tallink.ee
Soomes: booking@tallinksilja.com
Rootsis: info.sweden@tallinksilja.com
Läti: booking@tallink.lv

(4) Reisija on kohustatud tutvuma lemmiklooma kajutite, puuride ning muu seonduvaga enne broneeringu vormistamist. Täpsem informatsioon on kodulehel:

Eestis
Soomes
Rootsis
Lätis
Rahvusvaheline

 

(5) Reisija on kohustatud broneeringu vormistamisel teatama lemmiklooma veo broneerimiseks vajalikud andmed ning lemmikloomade arvu.

(6) Tallink ei hüvita reisijale Piletit, kui reis jääb toimumata lemmiklooma kohta ebaõigesti vormistatud või puuduvate dokumentide tõttu.

 

Tagasi algusesse

VANUSEPIIRANGUD

6. VANUSEPIIRANGUD

Vanusepiirangud Tallinki ja Silja Line’i kaubamärkide all sõitvate laevadega reisimisel on kehtestatud alla 18-aastastele üksikreisijatele (alaealistele) alljärgnevalt:

(1) 15–17-aastane reisija võib sõltumata nädalapäevast reisida üksi päevasel ühe suuna liinireisil või päevareisil, kui tal on kaasas lapsevanema või muu seadusliku esindaja allakirjutatud Reisiluba. Reisi broneerija või reisija vastutab ise Reisiloa olemasolu eest.
- Eesti (PDF)
- Soome (PDF)
- Rootsi (PDF)
- Läti (PDF)
- Rahvusvaheline (PDF)

(2) Kuni 17-aastane reisija võib ööbimisega reisil osaleda ainult alljärgnevatel tingimustel:

1) koos lapsevanemaga või muu seadusliku esindajaga või Reisivolitust omava muu Pereliikmega või Järelevaatajaga (pereliikme/järelevaatajaga võib kaasas olla kuni 2 last lisaks oma lastele). Reisivolituse näidised on avaldatud Tallinki kodulehel:
Eesti (PDF)
- Soome (PDF)
- Rootsi (PDF)
- Läti (PDF)
- Rahvusvaheline (PDF)

2) Kuni 17-aastase reisijaga koos reisiv muu Pereliige või Järelevaataja peab täitma Järelevaataja ankeedi, mille näidis on lisatud:
- Eesti (PDF)
- Soome (PDF)
- Rootsi (PDF)
- Läti (PDF)
- Rahvusvaheline (PDF)

3) koos kuni 14-aastase reisijaga peab igas kajutis olema vähemalt üks Pereliige või Järelevaataja.

(3) Kuni 14-aastane reisija võib reisida päevasel ühesuuna liinireisil või päevareisil:
1) koos lapsevanemaga või muu seadusliku esindajaga või Reisivolitust omava muu Pereliikmega või Järelevaatajaga (pereliikme/järelevaatajaga võib kaasas olla kuni 2 last lisaks oma lastele). Reisivolituse näidis on avaldatud käesoleva punkti lõike 2 alapunktis 1;
2) Kuni 14-aastase reisijaga koos reisiv muu Pereliige või Järelevaataja peab täitma Järelevaataja ankeedi, mille näidis on avaldatud käesoleva punkti lõike 2 alapunktis 2.

(4) Tallink ei hüvita reisijale Piletit, kui alaealisel reisijal puuduvad vajalikud eelnevates punktides sätestatud dokumendid või need on puudulikult vormistatud ning seetõttu ei lubata reisijat laeva.

- „Pereliige“ – reisiva lapse vähemalt 18-aastane isa, ema või muu seaduslik esindaja või vähemalt 25-aastane tädi, onu, õde, vend või vanavanem.

- „Järelevaataja“ – kuni 17-aastase reisiva lapse esindaja. Järelevaataja peab olema vähemalt 25-aastane isik, kes on tutvunud AS Tallink Grupp juhistega järelevaatajale, ta kohustub vastutama oma esindatavate eest ning ta on alla kirjutanud vastavale dokumendile.

Tagasi algusesse

III OSA – PILETI BRONEERIMINE, TASUMINE, MUUTMINE ja TÜHISTAMINE

1. PILETI BRONEERIMISE ÜLDTINGIMUSED

(1) Käesolevad Broneerimise ja makse tingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad broneeringutele, mis on tehtud Tallinki kõnekeskuses, müügiesinduses, reisijapiletite registreerimise kassas, internetikeskkonnas, mobiiltelefonirakenduse kaudu ja reisiettevõtja juures.

(2) Käesolevas osas sätestatud Tingimusi kohaldatakse üksikreisijate broneeringutele, kusjuures ühes broneeringus võib olla kuni 9 reisijat.

(3) Käesolevad Tingimused kehtivad internetikeskkonnas kuni 24 reisijale tehtud broneeringule.

(4) Käesolevad Tingimused ei kehti kolmandate isikute poolt korraldatavate reiside, Erireiside ja/või Eripakkumisega reiside broneeringutele ja/või Piletitele.

(5) Pileteid saab broneerida ning nende eest tasuda Tallinki müügiesinduses, piletite registreerimise kassas, interneti- või mobiiltelefonikeskkonnas, reisiettevõtja juures või helistades Tallinki kõnekeskusesse.

(6) Broneeringuid ja Pileteid saab muuta ning tühistada Tallinki müügiesinduses, piletite registreerimise kassas, selle reisiettevõtja juures, kus Broneering on tehtud või helistades Tallinki kõnekeskusesse.

(7) Broneeringut ja Piletit ei saa muuta ega tühistada interneti- või mobiilitelefonikeskkonnas.

2. BRONEERINGU EEST TASUMINE

(1) Tallinki interneti- ja mobiiltelefonikeskkonnas tehtud Broneeringu eest tuleb tasuda kohe Broneeringu tegemisel.

(2) Tallinki müügiesinduses, piletite registreerimise kassas, kõnekeskusesse helistades või reisiettevõtja juures tehtud Broneeringu eest tasutakse alljärgnevalt:
1) Kui Broneering on tehtud rohkem kui 28 päeva enne väljumist, tuleb selle eest tasuda 14 päeva jooksul pärast Broneeringu tegemist;
2) Kui Broneering on tehtud 28 kuni 14 päeva enne väljumist, tuleb selle eest tasuda vähemalt 14 päeva enne väljumist;
3) 14 ja vähem päeva enne väljumist tehtud Broneeringu eest tuleb tasuda kohe Broneeringu tegemisel.

(3) Kui Broneering on tehtud vähem kui 5 tööpäeva enne väljumist ning tasumine toimub pangaülekandega, on piletite registreerimise kassa töötajal õigus nõuda makse teostamist kohapeal (s.t. sadama terminalis), kui broneeringus ettenähtud kogusumma ei ole pileti registreerimise hetkeks laekunud Tallinki pangakontole.

(4) Tallinki Pakettreisidele kohalduvad käesolevatest Tingimustest erinevad tingimused ning need avaldatakse koos pakettreisi pakkumisega. Pakettreisi leping jõustub, kui reisija on tasunud ettemaksu vastavalt pakettreisidele ette nähtud broneerimise- ja maksetingimustele.

(5) Kui Broneering sisaldab teenust, mida osutab Tallinki partneriks olev kolmas isik, siis kohalduvad tema broneerimis- ning maksetingimused.

3. BRONEERINGU VÕI PILETI MUUTMINE

(1) Broneeringu või ostetud Pileti muutmine hõlmab Reisijateveo teenuste (sealhulgas reisi suuna ja/või marsruudi, väljumise kuupäeva või kellaaja, kajutiklassi, sõiduki veo hinna) muutmist ja Pardateenuste muutmist. Sõiduki veo hinnaga seotud muudatus hõlmab sõiduki kõrguse ja pikkuse muutumist.

(2) Isikuandmete muutmine Broneeringus või Piletis (nimi, sünnikuupäev, kodakondsus, sugu ja püsikliendi number) ei ole Broneeringu või Pileti muutmine.

(3) Reisijateveo ja/või Pardateenuste muutmisel tasub Reisija käesolevate Tingimuste alusel Leppetrahvi. Tallinki partneriks olevate kolmandate isikute poolt osutatavate teenuste puhul kohaldatakse kolmandate isikute poolt kehtestatud Leppetrahvi.

(4) Broneeringut või Piletit võib alati muuta, kui tasutakse muudetud teenuste eest vastavalt Tallinki hinnakirjale. Reisijaveoteenuse ja/või Pardateenuse hinna muutmisel tuleb tasuda hind, mis tekib esialgselt ostetud teenuste ja broneeringus muudetud teenuste hinnavahest või tagastatakse hind ning kohaldatav Leppetrahv vastavalt käesoleva punkti lõigetele 7 ja 8.

(5) Broneeringu või Pileti muutmisel rohkem kui 14 päeva enne väljumist, v.a Tallinna–Helsingi liinireis, ei kohaldata Leppetrahvi.

(6) Leppetrahvi ei kohaldata Tallinna–Helsingi liinireisi Pileti muutmisel 7 ja rohkem päeva enne väljumist ja Tallinna–Helsingi liini Business Lounge’i klassi Pileti muutmisel.

(7) Leppetrahvi kohaldatakse alljärgnevalt (v.a Tallinna–Helsingi liinireis):
1) kui Piletit muudetakse 14 päeva kuni 48 tundi enne laeva väljumist ja muudetud Pilet on odavam kui esialgne Pilet, siis peetakse kinni Leppetrahvina 5 € ja tagastatakse hinnavahe;
2) kui muudatusi tehakse Piletis vähem kui 48 tundi enne väljumist, ja muudetud Pilet on odavam, peetakse Leppetrahvina kinni esialgselt ostetud Pileti ja muudetud Pileti hinnavahe.

(8) Leppetrahvi kohaldatakse Tallinna–Helsingi liinireisil alljärgnevalt:
1) kui Piletit muudetakse 7 päeva kuni 48 tundi enne väljumist ja muudetud Pilet on odavam kui esialgne Pilet, siis peetakse kinni Leppetrahvina 5 € ning tagastatakse hinnavahe;
2) kui muudatusi tehakse Piletis vähem kui 48 tundi enne väljumist ja muudetud Pileti hind on odavam, siis hinnavahet ei tagastata.

(9) Pileti muutmisel kajutiteenuste osas vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse Leppetrahvina kinni kajutiteenuste maksumus.

(10) Tallink jätab endale õiguse rakendada Leppetrahvi 5 € laevareisi suuna kohta kui Piletit muudetakse pärast Pileti registreerimist. Päevareisi tagasisuuna Pileti muutmine peab toimuma enne reisile registreerumise lõppu.

4. BRONEERINGU VÕI PILETI TÜHISTAMINE

(1) Tallink tühistab Broneeringu, mille eest pole tähtpäevaks tasutud. Tallink tühistab Pileti, kui reisija ei ole Piletit registreerinud Pileti registreerimise terminalis või muuks selleks ettenähtud kohas (check-in) enne reisi väljumist. Päevareisi või kruiisi puhul tühistab Tallink kogu reisi, juhul kui reisija ei ole registreerinud Piletit esmaväljumise sadamas.

(2) Reisijateveo ja Pardateenuste tühistamisel nõutakse käesolevate Tingimuste alusel Leppetrahvi. Kolmandate isikute osutatavate teenuste puhul kohaldatakse nende poolt kehtestatud Leppetrahvi.

(3) Pileti tühistamisel tagastatakse Pileti eest makstud summa, millest on maha arvatud Leppetrahv, samale pangakontole, millelt Pileti eest tasuti.

(4) Leppetrahvi kohaldatakse alljärgnevalt (v.a Tallinna–Helsingi liinireis):
1) Broneeringu või Pileti tühistamisel rohkem kui 14 päeva enne väljumist, kohaldatakse Leppetrahvi 5 €;
2) Piletil tühistamisel 14 päeva kuni 48 tundi enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 5 € ja 20% Pileti hinnast;
3) Pileti tühistamisel vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 100% Pileti hinnast.

(5) Leppetrahvi kohaldatakse Tallinna–Helsingi liinireisi Pileti tühistamisel alljärgnevalt: 1) 7 ja rohkem päeva enne väljumist kohaldatakse Leppetrahvi 5 €; 2) Pileti tühistamisel 7 päeva kuni 48 tundi enne väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 5 € ja 20% Pileti hinnast. 3) Vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 100% Pileti hinnast.

(6) Reisile mitte ilmumine on vabandatav vääramatu jõu asjaolude tõttu ning see peab olema reisija poolt tõendatud. Vääramatu jõu asjaolude ja nende kohta esitatud tõendeid hindab Tallink. Kui vääramatu jõu asjaolu on tõendatud, tagastatakse reisijale Pileti eest tasutud summa ning Leppetrahvi ei kohaldata.

(7) Reisija võib jätta Pileti eest makstud summa ettemaksuna Tallinkile tulevaste teenuste eest tasumiseks.

 

Tagasi algusesse

IV OSA – KAEBUSTE ESITAMINE (PRETENSIOONID)

(1) Reisijal on õigus esitada Tallinki tegevuse või tegevusetuse kohta kaebus mistahes vormis. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada suuliselt esitatud kaebuse alusel esitab Reisija selle kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tallinkile.

(2) Kaebuse võib esitada Tallinki kliendi tagasiside e-posti aadressil, kirjalikult posti teel või täites Tallinki kodulehel ankeet-avalduse.

- Eestis: AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Klienditugi
- Soomes: Tallink Silja Oy, PL 100, 00181 Helsinki, https://www.tallinksilja.fi/asiakaspalautteet
- Läti: http://www.tallinksilja.com/lv/web/lv/contacts
- Rootsi: Tallink Silja AB, Att: Kundrelationer Box 27295 102 53 Stockholm, kundrelationer.swe@tallinksilja.comhttp://www.tallinksilja.com/sv/web/se/reklamation-feedback-form
- Rahvusvaheline: AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallinn,  international.sales@tallinksilja.comhttps://www.tallinksilja.com/feedback

(3) Kaebuses peavad olema märgitud vähemalt alljärgnevad andmed:

- kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed;
- kaebuse esitamise kuupäev;
- teenuse puuduse kirjeldus;
- esitatav nõue.

(4) Rahalise nõude olemasolul tuleb kaebusele lisada vastavad kuludokumendid või muud asjakohased dokumendid.

(5) Laevas osutatavate Pardateenuste osas tuleb kaebused esitada reisi ajal koheselt laeva infoletti.

(6) Kui Reisija on esitanud kaebuse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kinnitab Tallink samas vormis kaebuse vastuvõtmist.

(7) Üldjuhtudel lahendatakse kaebus hiljemalt 2 kuu jooksul alates Tallinkile kaebuse laekumisest. Kaebused, mille lahendamine nõuab erikontrolli ja/või muid eritoiminguid, lahendatakse vastavalt õigusaktides sätestatud tähtaegadele.

(8) Tallink on kohustatud informeerima Reisijat kaebuse lahendamise käigust ja põhjendatud vajadusest tähtaegu pikendada.

 

Tagasi algusesse

Ummikumaksud Stockholmis ja Göteborgis

Ummikumaks Stockholmis ja Göteborgis kehtib nii Rootsis kui ka väljaspool Rootsit registreeritud sõidukitele. 

Ummikumaksude eesmärk on parendada liiklusvooge ja keskkonda Stockholmi kesklinnas ning Göteborgi ümbritsevatel teedel. Stockholmis ja Göteborgis võetakse ummikumaksu tööpäeviti kell 6.00 kuni 18.29. Maksu ei võeta laupäeviti ja pühapäeviti, riigipühadel, riigipühale eelneval päeval ega juulikuus. Lisateave kehtivate maksumäärade ning ummikumaksude kohta

Kokkuvõte meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi käsitlevast määrusest¹

Määrust (EL) nr 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi, hakatakse kohaldama alates 18. detsembrist 2012.
 
Selles on sätestatud õiguste miinimumpakett reisijatele, kes
 • kasutavad reisijateveoteenuseid, mille puhul pardalemineku sadam asub liikmesriigi territooriumil;
 • kasutavad reisijateveoteenuseid, mida osutavad liidu vedajad kolmanda riigi territooriumil asuva sadama ja liikmesriigi territooriumil asuva sadama vahel, ning
 • reisivad ristluslaevadel, mille puhul pardalemineku sadam asub liikmesriigi territooriumil².
 
Teatava kategooria veetransporditeenuste suhtes kõnealust määrust siiski ei kohaldata³.
 
Määrus (EL) nr 1177/2010 ei takista reisijail esitada veoteenuste tühistamise või hilinemise tõttu tekkinud isikliku kahju hüvitamise nõuet liikmesriigi kohtus siseriiklike õigusaktide alusel.
 
Õigus saada teavet
Kõigil meritsi ja siseveeteedel reisijatel on õigus saada piisavat teavet kogu oma reisi vältel. See hõlmab õigust saada teavet reisija õiguste ja riiklike täitevasutuste kontaktandmete kohta ning selle kohta, millised on transpordile juurdepääsu tingimused puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute jaoks.
 
Reisi tühistamise või hilinemise korral on reisijal õigus saada vedajalt või terminalioperaatorilt teavet tühistamise või hilinemise kohta mitte hiljem kui 30 minutit pärast reisi sõiduplaanijärgset väljumisaega ning eeldatava väljumis- ja saabumisaja kohta niipea, kui see on teada.
 
Õigus mittediskrimineerivatele lepingutingimustele
Kõigil isikutel on õigus osta pilet veetransporditeenuseid osutavatele laevadele ja ristluslaevadele, ilma et kedagi diskrimineeritaks otseselt või kaudselt kodakondsuse alusel või vedaja või piletimüüja asutamiskoha alusel liidus.
 
Õigus teenindusele ja abile
Kui reisijateveo- või ristluseteenus tühistatakse või selle väljumine hilineb rohkem kui 90 minutit, pakutakse reisijatele võimaluse korral tasuta suupisteid, einet või karastusjooke ootamisajale mõistlikult vastavas koguses.
 
Kui reisijal on väljumise tühistamise või hilinemise tõttu vaja üht või mitut ööbimist, pakub vedaja talle tasuta piisavat majutust pardal või maal ning transporti sadamaterminali ja majutuskohta ning sealt tagasi. Kui vedaja tõestab, et tühistamise või hilinemise põhjuseks on laeva ohutut käitamist takistavad ilmastikutingimused, siis vabastatakse ta kohustusest pakkuda tasuta majutust.
 
Reisijal ei ole õigust saada vedajalt abi, kui teda on enne pileti ostmist teavitatud reisi tühistamisest või hilinemisest või kui väljumine tühistatakse või hilineb reisija süül.
 
Õigus marsruudi muutmisele või hüvitisele reisi tühistamise või väljumise hilinemise korral
Kui väljumine hilineb sõiduplaanijärgsest väljumisajast rohkem kui 90 minutit või kui reisijateveoteenus tühistatakse, on reisijal õigus valida järgmiste võimaluste vahel:
 • võrreldavatel tingimustel ilma igasuguse lisatasuta marsruudi muutmine lõppsihtkohta jõudmiseks esimesel võimalusel ning
 • piletihinna hüvitamine ja vajaduse korral tasuta tagasireisiteenus esimesse väljumiskohta esimesel võimalusel vastavalt veolepingus sätestatule.
 
Õigus nõuda piletihinna osalist hüvitamist reisi lõppsihtkohta hilinenult saabumise eest
Reisijad võivad taotleda vedajalt hüvitist 25% piletihinnast, kui reis hilineb lõppsihtkohta rohkem kui:
 • üks tund reisi puhul, mis sõiduplaani järgi kestab neli tundi;
 • kaks tundi reisi puhul, mis sõiduplaani järgi kestab üle nelja tunni, kuid ei ületa kaheksat tundi;
 • kolm tundi reisi puhul, mis sõiduplaani järgi kestab kaheksa tundi, kuid ei ületa 24 tundi või
 • kuus tundi reisi puhul, mis sõiduplaani järgi kestab rohkem kui 24 tundi.
 
Reisijad võivad taotleda vedajalt hüvitist 50% piletihinnast, kui reis hilineb lõppsihtkohta rohkem kui:
 • kaks tundi reisi puhul, mis sõiduplaani järgi kestab neli tundi;
 • neli tundi reisi puhul, mis sõiduplaani järgi kestab rohkem kui neli tundi, kuid ei ületa 8 tundi;
 • kuus tundi reisi puhul, mis sõiduplaani järgi kestab kaheksa tundi, kuid ei ületa 24 tundi või
 • 12 tundi reisi puhul, mis sõiduplaani järgi kestab rohkem kui 24 tundi.
 
Vedaja vabastatakse siiski kohustusest maksta reisijatele hüvitist reisi lõppsihtkohta hilinemise eest, kui ta tõestab, et hilinemise põhjuseks on laeva ohutut käitamist takistavad ilmastikutingimused või reisijateveoteenuse osutamist takistavad erakorralised asjaolud, mida ei oleks saanud vältida mõistlike meetmetega.
 
Puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijate õigused
Selleks et anda puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele teiste reisijatega samaväärne võimalus veeteedel reisida, on puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutel lisaks üldistele reisijaõigustele veel järgmised õigused:
 
a) puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute õigus mittediskrimineerivale juurdepääsule transpordile
Vedajad, reisibürood ja reisikorraldajad ei või keelduda puuet või piiratud liikumisvõimet põhjenduseks tuues broneeringu vastuvõtmisest, pileti väljastamisest, samuti puudega või piiratud liikumisvõimega isiku pardale lubamisest.
 
Kui puudega või piiratud liikumisvõimega isiku laevale kandmine on võimatu ohutusnõuete tõttu või kui pardaleminek on võimatu laeva ehituse või sadama infrastruktuuri ja seadmete tõttu, peavad vedajad, reisibürood ja reisikorraldajad tegema kõik mõistlikud jõupingutused, et pakkuda asjaomasele isikule sobivat alternatiivset transpordivõimalust. Kui puudega või piiratud liikumisvõimega isikut, kellel on broneering ja kes on teavitanud vedajat oma erivajadustest, keeldutakse siiski pardale lubamast, võib ta valida hüvitise ja reisi marsruudi muutmise võimaluse vahel, viimatimainitut kõigi ohutusnõuete täitmise korral.
 
Vedajad, reisibürood või reisikorraldajad ei või puudega või piiratud liikumisvõimega isikutelt nõuda broneeringute või piletite eest kõrgemat tasu. Puudega ja liikumispuudega isikute broneeringutele ja piletitele kehtivad samad tingimused mis kõigi teistegi reisijate broneeringutele ja piletitele.
Vedajad ja terminalioperaatorid kehtestavad puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele ja neid saatvatele isikutele mittediskrimineerivad transpordile juurdepääsu tingimused.
 
b) õigus eriabile
Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutel on õigus vedaja või terminalioperaatori tasuta abile sadamates ja laeva pardal, sealhulgas laevale minekul ja sealt mahatulekul.
 
Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikud peavad vedajat broneeringu tegemise ajal või pileti eelmüügist ostmise ajal teavitama, kas neil on erivajadusi seoses majutuse, istekoha või muude vajalike teenustega või kas neil on vaja kaasa võtta meditsiinitehnikat. Mis tahes muu abi vajadusest peavad puudega või piiratud liikumisvõimega isikud teavitama vedajat või terminalioperaatorit hiljemalt 48 tundi enne abi vajamist ning nad peavad ilmuma määratud kohta kokkulepitud ajal enne avaldatud pardalemineku aega.
 
c) õigus saada hüvitist liikumisabivahendite kaotsimineku või kahjustamise korral
Kui vedaja või terminalioperaatori hooletuse tõttu on puudega või piiratud liikumisvõimega isiku liikumisabivahend või muu tema kasutatav erivarustus läinud kaduma või saanud kahjustada, peab vedaja või terminalioperaator maksma puudega või piiratud liikumisvõimega isikule hüvitist, mis vastab asjaomase varustuse asendusväärtusele või vajaduse korral parandamiskuludele.
 
Õigus esitada kaebusi vedajale ja riiklikele täitevasutustele
Reisijatel on õigus esitada vedajale ja riiklikele täitevasutustele kaebusi kahe kuu jooksul alates kuupäevast, mil teenust osutati või oleks tulnud osutada.
 
Vedajatel ja terminalioperaatoritel peab olema välja töötatud kaebuste käsitlemise mehhanism. Ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest teavitab vedaja või terminalioperaator reisijat sellest, kas tema kaebus on põhjendatud, tagasi lükatud või on veel käsitlemisel. Lõpliku vastuse peab vedaja või terminalioperaator reisijale andma hiljemalt kahe kuu jooksul pärast kaebuse saamist.
 
Kaebusi määruse (EL) nr 1177/2010 sätete väidetava rikkumise kohta võivad reisijad esitada riiklikele täitevasutustele.
 
Reisijate õiguste jõustamine riiklike täitevasutuste poolt ja samaväärsed mehhanismid
Määruses (EL) nr 1177/2010 sätestatud reisijate õigusi ja kohustusi, mis on seotud liikmesriigi territooriumil asuvatest sadamatest lähtuvate reisijateveoteenuste ja ristlustega ja kolmandatest riikidest sellistesse sadamatesse saabuvate reisijateveoteenustega, jõustab liikmesriikides määratud riiklik täitevasutus.
 
Kui liikmesriik on otsustanud jätta käesoleva määruse kohaldamisalast välja avaliku teenindamise lepingute või integreeritud teenustega hõlmatud reisijateveoteenused, peab ta reisijate õiguste täitmiseks tagama samaväärse mehhanismi olemasolu.
 
 
¹ Kokkuvõte on koostatud vastavalt määruse (EL) nr 1177/2010 artikli 23 lõikele 2. Käesoleval kokkuvõttel ei ole õiguslikku väärtust.
² Ristluslaeva reisijatel ei ole reisi tühistamise või hilinenud väljumise korral õigust hüvitisele ega õigust muuta reisi marsruuti, samuti ei ole neil õigust piletihinna hüvitamisele hilinenud saabumise tõttu.
³ Ei kohaldata reisimise suhtes kuni 12 reisija vedamiseks ettenähtud laevadel; laevadel, mille käitamise eest vastutavasse meeskonda ei kuulu rohkem kui kolm liiget; laevadel, mille kogu reisijateveoteenuse vahemaa ühes suunas on väiksem kui 500 meetrit; ekskursioonidel ja lõbureisidel, välja arvatud ristlused, ning ilma mehaanilise jõuallikata laevadel ning algupärastel, enne 1965. aastat projekteeritud ajaloolistel reisilaevadel ja nende üksikkoopiatel, mis on ehitatud valdavalt algupärastest materjalidest ja mis on ette nähtud kuni 36 reisija vedamiseks.
Lisaks võivad liikmesriigid otsustada mitte kohaldada kõnealust määrust kuni 17. detsembrini 2014 alla 300-tonnise kogumahutavusega meresõidulaevade suhtes, mida kasutatakse riigisisestel vedudel, ning määramata aja vältel seda mitte kohaldada avaliku teenindamise kohustuste, avaliku teenindamise lepingute või integreeritud teenustega hõlmatud reisijateveoteenuste suhtes, tingimusel et reisijate õigused on mõlemal juhul siseriiklike õigusaktidega piisavalt tagatud.
 
 

 

Tagasi algusesse

Silja Express

Rootsis saab Silja Express bussidega jätkata reisi rohkem kui 40 sihtkohta, näiteks Stockholmist edasi Falunisse, Göteborgi, Sundsvalli või Karlstadti. Tallink Silja'st saate laevareisi broneerides osta ka soodsad bussipiletid. Kui broneerite pileteid rohkem kui ühele inimesele, arvestage, et võite reisida erinevates bussides. Suurtel rühmadel on võimalik saada oma käsutusse eraldi buss. Lemmikloomad ja jalgrattad pole lubatud.
 
 

HÄRNÖSAND / TIMRÅ - STOCKHOLM ja vastupidi

Hind €* Stockholmi
Peatus
iga päev
Kuni 22.12.2018
Stockholmist
Helsingi
Tallinn
Riia väljumised
Helsingi
Tallinn
Riia väljumised
 
21.50 08.30
 
Härnösand
Hpl reisikeskus
17.50
 
21.50 09.00
 
Timrå
Hpl E4
17.10
 
21.50 09.20
 
Sundsvall
Hpl O bussijaam
16.55
 
21.50 09.30
 
Kvissleby
Hpl OK/Q8
16.45
 
17.70 09.50
 
Gnarp
Hpl Circle K
16.25
 
17.70 09.55
 
Jättendal
Hpl Dvästa E4
16.20
 
17.70 10.00
 
Harmånger
Hpl E4 - Nordanå
16.15
 
17.70 10.30
 
Hudiksvall
Hpl reisikeskus
15.45
 
17.70 10.40
 
Iggesund
Hpl Konsum
15.35
 
17.70 11.15
 
Söderhamn
Hpl reisikeskus
15.05
 
17.70 11.35-12.20
 
Tönnebro
Hpl külalistemaja
14.00-14.45
 
13.40 13.05
 
Gävle
Hpl sadama väljak
13.15
 
13.40 13.50
 
Tierp
Hpl raudteejaam
12.35
 
11.80 14.40
 
Uppsala
Hjalmar Brantingsg. 46
11.45
 
  15.30 Stockholm
Värtahamnen

11.00
* Täiskasvanu ühe suuna pileti hind
  6-17-aastased lapsed -50%
  0-5-aastased lapsed tasuta
 
Lastel on bussis oma koht. Kaasa võib võtta lapse turvatooli.
Bussid ja bussipeatused on varustatud sildiga TALLINK SILJA.

MORA / FALUN - STOCKHOLM ja vastupidi

Hind €* Stockholmi
Peatus
iga päev
Kuni 22.12.2018
Stockholmist
Helsingi
Tallinn
Riia väljumised
Helsingi
Tallinn
Riia väljumised
 
17.70 08.45
Mora
Hpl raudteejaam
18.00
17.70 09.05
Vikarbyn
Vikarbyns Pizzeria
17.35
17.70 09.10
 
Rättvik
Hpl reisikeskus
17.30
 
15.10 10.00
 
Falun
Dalarnas muuseum
16.45
 
15.10 10.25
 
 Borlänge
Hpl bussijaam
16.20
15.10 11.05
 
 Ludvika
Bussijaam
15.40
 
15.10 11.20
 
 Smedjebacken
Hpl OK Q8
15.25
 
15.10 11.30
 
 Söderbärke
Qstar-macken
15.10
 
15.10 11.45
 
Fagersta
Circle K
14.55
 
15.10 12.00
 
Virsbo
Billisten
14.40
 
15.10 12.20
 
Surahammar
Hpl OK Q8
14.25
 
15.10 12.45–13.30
 
Hallstahammar
Hpl Rastplatsen vid E18
14.05
13.40 13.50
 
Västerås
Hpl bussijaam
12.50
 
13.40 14.15
 
Enköping
Hpl B1 reisikeskus

12.15
11.80 14.40
 
Bålsta
Hpl bussijaam
11.50
 
  15.30 Stockholm
Värtahamnen

11.00

 
* Täiskasvanu ühe suuna pileti hind
  6-17-aastased lapsed -50%
  0-5-aastased lapsed tasuta
 
Lastel on bussis oma koht. Kaasa võib võtta lapse turvatooli.
Bussid ja bussipeatused on varustatud sildiga TALLINK SILJA.

KARLSTAD / ÖREBRO - STOCKHOLM ja vastupidi

Hind €* Stockholmi
Peatus
iga päev
Kuni 22.12.2018
Stockholmist
Helsingi
Tallinn
Riia väljumised
Helsingi
Tallinn
Riia väljumised
 
17.70 09.10
 
Karlstad
Hpl bussijaam
17.15
 
17.70 09.45
 
Kristinehamn
Hpl raudteejaam
16.30
 
17.70 10.10
 
Karlskoga
Hpl bussijaam
16.00
 
17.70 10.50
 
 Örebro
Hpl Fredsgatan 2
15.20
 
- 11.25-12.15
 
Götlunda
lõuna külalistemajas
-
15.10 12.20
 
Arboga
Hpl Nya reisikeskus
13.50
 
15.10 12.45
 
Köping
Hpl Gamla Taxistationen
13.30
 
15.10 13.00
 
Kungsör
Hpl raudteejaam
13.15
 
13.40 13.35
 
Eskilstuna
Hpl bussijaam
12.45
 
13.40 14.10
 
Strängnäs
Hpl Nya bussijaam
12.15
 
13.40 14.25
 
Läggesta
Läggesta bussijaam
12.00
 
11.80 14.55
 
Södertälje
Linnavalitsuse juures (Nyköpingsvägen)
11.30
 
 
15.45
 
Stockholm
Värtahamnen

11.00

 
* Täiskasvanu ühe suuna pileti hind
  6-17-aastased lapsed -50%
  0-5-aastased lapsed tasuta
 
Lastel on bussis oma koht. Kaasa võib võtta lapse turvatooli.
Bussid ja bussipeatused on varustatud sildiga TALLINK SILJA.

GÖTEBORG / LINKÖPING - STOCKHOLM ja vastupidi

Hind €* Stockholmi
Peatus
iga päev
Kuni 22.12.2018
Stockholmist
Helsingi
Tallinn
Riia väljumised
Helsingi
Tallinn
Riia väljumised
 
23.70 07.35
 
Göteborg
Göteborgsoperan
18.55
 
23.70 08.30
 
Borås
Circle K Hultasjögatan
17.55
 
23.70 09.00
 
Ulricehamn
Ulricehamni ristmikul
17.25
 
23.70 09.50
 
 Jönköping
Hpl 20 bussijaam
16.45
 
15.10 10.30
 
 Ödeshög
OK Q8
16.00
 
15.10 10.55
 
Mjölby
Hpl kaugbussiterminal
15.00
 
- 11.05-11.50
 
Mantrop
lõunapaus

14.05-14.50

 

15.10 12.25
 
Linköping
Hpl JJ-LL kaugbussiterminal
13.55
 
13.40 13.05
 
Norrköping
Hpl vana bussijaam
13.15

 
13.40 13.55
 
Nyköping
Hpl bussijaam / Teatergatan
12.25
 
13.40 14.30
 
Järna
Circle K
12.00
 
 
15.30
 
Stockholm
Värtahamnen

11.00

 
* Täiskasvanu ühe suuna pileti hind
  6-17-aastased lapsed -50%
  0-5-aastased lapsed tasuta
 
Lastel on bussis oma koht. Kaasa võib võtta lapse turvatooli.
Bussid ja bussipeatused on varustatud sildiga TALLINK SILJA.

LINKÖPING - STOCKHOLM ja vastupidi/ GALAXY

Hind €* Stockholmi
reedeti ja laupäeviti
Peatus
Kuni 22.12.2018
Stockholmist
laupäeviti ja pühapäeviti
Turu väljumine
 
Turu väljumine
 
15.10 13.40
 
Linköping
Hpl JJ-LL kaugbussiterminal
23.00
 
13.40 14.10
 
Norrköping
Hpl vana bussijaam
22.35

 
13.40 14.55
 
Katrineholm
Hpl bussijaam / Charter busside peatus
21.50
 
13.40 15.55
Eskilstuna
Hpl bussijaam
20.50
13.40 16.25
Strängnäs
Hpl bussijaam
20.20
13.40 16.40
 
Läggesta
Läggesta bussijaam
20.00
 
11.80 17.10
Södertälje
Nyköpingsvägen´il Raekoja kõrval**
19.35
 
18.00

 
Stockholm
Värtahamnen

18.45

 
* Täiskasvanu ühe suuna pileti hind
  6-17-aastased lapsed -50%
  0-5-aastased lapsed tasuta
 
Lastel on bussis oma koht. Kaasa võib võtta lapse turvatooli.
Bussid ja bussipeatused on varustatud sildiga TALLINK SILJA.

** Buss peatub teisel pool Raekoda teel sadamasse

BORLÄNGE - STOCKHOLM ja vastupidi/ GALAXY

Hind €* Stockholmi
reedeti ja laupäeviti
Peatus
Kuni 22.12.2018
Stockholmist
laupäeviti ja pühapäeviti
Turu väljumine Turu väljumine
 
15.10 13.40
 
Borlänge
Hpl bussijaam G7
23.00
 
15.10 14.05
 
Falun 
Hpl reisikeskus G1
22.40
 
15.10 14.40
 
Hofors 
Hpl Hofors Lidl
22.05
 
14.00 15.10
 
Sandviken
Circle K/ Gävlevägen/ Högbovägen
21.35
 
13.40 15.30
 
Gävle
Hpl sadama väljak
21.15
 
13.40 16.15
 
Tierp
Hpl raudteejaam
20.30
 
11.80 17.05
 
Uppsala
Hjalmar Brantingsg. 46
19.40
 
 
18.00
Stockholm
Värtahamnen

18.45
* Täiskasvanu ühe suuna pileti hind
  6-17-aastased lapsed -50%
  0-5-aastased lapsed tasuta
 
Lastel on bussis oma koht. Kaasa võib võtta lapse turvatooli.
Bussid ja bussipeatused on varustatud sildiga TALLINK SILJA.

ÖREBRO - STOCKHOLM ja vastupidi/ GALAXY

Hind €* Stockholmi
reedeti ja laupäeviti
Peatus
Kuni 22.12.2018
Stockholmist
laupäeviti ja pühapäeviti
Turu väljumine Turu väljumine
 
17.70 14.35
 
Örebro
Hpl Fredsgatan 2
22.00
 
15.10 15.10
 
Arboga
Hpl Nya reisikeskus
21.20
 
15.10 15.30
 
Köping
Hpl Gamla Taxistationen
21.00
15.10 15.45
 
Hallstahammar
Hpl Gamla Taxistationen
20.45
13.40 16.10
 
Västerås
Hpl bussijaam
20.20
 
13.40 16.35
 
Enköping
Hpl B1 reisikeskus
19.55
11.80 17.05
 
Bålsta
Hpl bussijaam
19.25
 
 
17.45
Stockholm
Värtahamnen

18.45
 
* Täiskasvanu ühe suuna pileti hind
  6-17-aastased lapsed -50%
  0-5-aastased lapsed tasuta
 
Lastel on bussis oma koht. Kaasa võib võtta lapse turvatooli.
Bussid ja bussipeatused on varustatud sildiga TALLINK SILJA.

 

Tagasi algusesse

Parkimine Tallinki D-terminali parklas

Tallinki D-terminali parkla pakub soodsaid parkimisvõimalusi.
 
Parkimise hinnad
Esimene tund - 1 €
Kuni 2 tundi - 2 €
2 tundi kuni 24 tundi - 7 €
Parkides üle 24 tunni toimub edasi tasuarvestus 24 tunni kaupa.
1 kuu - 60 € (ettemaks)*
 
NB! Hinnale lisandub mobiilsideoperaatori kehtestatud teenustasu 0.32 € igakordse parkimise alustamise eest (v.a. parkimisloaga) ja tõkkepuust sisenemise/väljumise tasu 0.02 €.
 
* Kui soovite parkida terve kuu, saatke oma parkimissoov e-mailile parkimine@htg.tallink.ee. Pange kirja nimi, mobiiltelefoni ja auto number. Teile saadetakse arve ja peale tasumist saate jätkata parkimist.
 
Parklasse sisenemiseks helista numbrile 70120012. Täpsed juhised leiate parklasse sissesõidul.
 
Ettepanekud parkimiskorralduse parandamiseks on oodatud e-mailile parkimine@htg.tallink.ee.
 
Parkla operaator HTG Invest AS
Uus-Sadama 19-13

parkimine@htg.tallink.ee

 

Tagasi algusesse

Lastega reisimine

Tuletame meelde, et lapsel peab reisil olema kaasas isikut tõendav dokument.
 
Kajutid
Alla 18- aastasele lapsele ei müüda eraldi üksikut kohta kajutis. Koos alla 15-aastase reisijaga peab igas kajutis olema vähemalt üks Pereliige või Järelevaataja.
Kõikidesse kajutiklassidesse on võimalik lisaks broneerida pilet ühele lapsele (alla 12-aastane) oma voodikohata.
Kajutiklassides, kus hommikusöök sisaldub kajuti hinnas, saab hommikusöögi ka kajutikohata reisiv laps. 
 
Perekajutid
Laevadel Baltic Queen, Baltic Princess ja Galaxy on perekajutid
 
 • 4 inimesele, kellest vähemalt 2 on lapsed
 • 5–6 inimesele, kellest vähemalt 2 on lapsed
 • 6–8 inimesele, kellest vähemalt 2 on lapsed. 
Laeval Silja Europa on perekajut
 
 • 5–6 inimesele, kellest vähemalt 2 on lapsed
Laevadel Silja Serenade ja Silja Symphony saab perekajuti broneerida vähemalt 5 inimesele ja kuni 6 inimesele, kellest vähemalt 2 on lapsed. NB! 2 voodikohta on tavapärasest väiksemat tüüpi diivanvoodil.
Kuni 2-aastastele lastele on võimalik kajutisse tellida kokkupandav reisivoodi ja väikelaste ööpott (lisatasuta). Laevade Victoria I, Baltic Queen, Silja Europa, Romantika, Isabelle, Serenade, Symphony, Galaxy ja Baltic Princess kajutitesse on võimalik tellida voodipiirded. Voodipiirdeid ei saa tellida Lux ja Sviit klassi kajutitesse. 
 
Restoranid
Kuni 5-aastased lapsed einestavad buffet-restoranis tasuta. À la carte restoranis pakutakse lastemenüüd. 
 
Laste mängutoad
Kõikidel laevadel on laste mängutoad, kus väikesed reisijad saavad aega veeta ja multifilme vaadata. Tuletame meelde, et lapsed on mängutoas ainult vanemate vastutusel.
 
Lapsevankrite hoiustamine
Lähtudes ohutuse ja turvalisuse reeglitest ei ole lubatud hoida lapsevankrit kajutikoridorides (v.a. laeval Isabelle). Kui soovite reisi vältel lapsevankriga laevas liikuda, siis ainus koht selle hoiustamiseks on kajut. Lapsevankri  hoiustamine pakihoius on kokkuleppel võimalik, kuid siis tagatakse ligipääs lapsevankrile sadamasse saabumisel.
 

Tagasi algusesse

Reisijate ja reisijate pagasi veo tüüptingimused

Käesolev eeskiri reguleerib alates 01.05.2008.a. toimuvat reisijate- ja pagasivedu AS Tallink Grupp laevadel.
 
AS TALLINK GRUPP
TALLINK SILJA OY
 
REISIJATE JA REISIJATE PAGASI VEO TÜÜPTINGIMUSED 2008
 
1 Vedaja
Vedaja ja reisija vahel sõlmitud veolepingu tõenduseks on pilet või muu käesolevatele veo tüüptingimustele viitav dokument.
 
AS Tallink Grupp on iga veolepingu tähenduses Vedaja järgmistel marsruutidel:
Tallinn-Helsinki (v.v.)
Tallinn-Mariehamn-Stockholm (v.v.)
Paldiski-Kapellskär (v.v.)
Riia-Stockholm (v.v.)
Tallinn-Helsinki-Rostock (v.v.)
ning  kõikidel teistel marsruutidel peale allpooltoodute.
 
Tallink Silja Oy on iga veolepingu tähenduses Vedaja järgmistel marsruutidel:
Helsinki-Mariehamn-Stockholm (v.v.)
Turu-Mariehamn-Stockholm/Kapellskär (v.v.)
 
2 Kohaldatav õigus
Veolepingu suhtes kehtivad kas Eesti kaubandusliku meresõidu seaduse, Soome merekoodeks, Rootsi merekoodeks, Saksa äriseadustiku või Läti merekoodeksi sätted sõltuvalt sellest, millist seadust kohustuslikult kohaldab asukohariigi pädev kohus käesolevate veo tüüptingimuste suhtes. Kui ükski nendest seadustest pole käesolevate veotingimuste kohaselt kohustuslikult kohaldatav pädeva kohtu asukohariigis, siis kohaldatakse reisijate ja pagasiveo (sh kaasasolev sõiduk ja käsipagasit) suhtes antud pädeva kohtu asukohariigis kohustuslikult kohaldatavat seadust.
Kui ühegi seaduse sätted ei ole reisijate ja nende pagasi veole kohustuslikult kohaldatavad pädeva kohtu asukohariigis käesolevate tüüptingimuste suhtes või ükskõik millise muu jurisdiktsiooni võimaldava kohtu asukohariigis, siis kohaldatakse veolepingule meritsi reisijate ja nende pagasi veo 1974.a. Ateena konventsiooni  muudetuna vastavalt 29.03.1990 protokollilisele otsusele. 
 
3 Kohtualluvus
Käesoleva veolepinguga  seonduvad erimeelsused lahendatakse Hageja valitud pädeva kohtu poolt: 
 a) Kostja alalises elukohas või peamise äritegevuse paigas või 
 b) Veolepingus sätestatud väljumis- või saabumiskohas. 
 
Kui vastavalt eeltoodud p 2 sätetele tuleb veolepingu suhtes  kohaldada Rootsi merekoodeksi sätteid, võib Hageja valikul vaidluse lahendada ka Rootsi merekoodeksi pt 21 lõik 4 alalõik 1 punktides 3 ja 4 sätestatud pädeva kohtu poolt.
 
Kui vastavalt eeltoodud p 2 sätetele tuleb veolepingu suhtes kohaldada 1974. aasta Ateena konventsiooni sätteid, võib vaidluse Hageja valikul lahendada ka § 17 lõikudes 1 (c) ja (d) sätestatud pädevas kohtus.
 
4 Reguleerimisala
Veoleping ja eeltoodud p 2 kohaselt kohalduvad seadusesätted reguleerivad reisijate ja pagasi meritsi vedu. Meritsi vedu algab reisija ning pagasi pardale saabumisel ning lõpeb pardalt lahkumisel. Veoleping ei laiene ajale, mil reisija on sadama terminalis või kail.
 
Veoleping ja eeltoodud p 2 kohaseid seadusesätteid ei kohaldata muudele teenustele ja/või lepingutele, mida osutatakse või mis sõlmitakse reisija ja Vedaja vahel väljaspool eelpooltoodud meritsi veo tingimuste reguleerimisala. Sellised teenused ja/või lepingud on reguleeritud Pakettreiside üldtingimustega. Kõikidele reisija ja Vedaja vahel sõlmitud lepingutele kohaldatakse lisaks eeltoodule ka Kasulik teada- tingimusi, Makse- ja annulleerimistingimusi ning korra ja turvalisuse eeskirju. 
 
Kõik eelnimetatud tingimused on toodud Vedaja brošüürides, mis on saadaval laevade pardal, Vedaja büroodes ning reisibüroodes, mis müüvad Vedaja poolt osutatavaid teisi teenuseid ning internetis (https://www.tallink.ee, https://www.tallinksilja.com). 
 
Käesolevad veo tüüptingimused prevaleerivad vastuolude korral käesolevate veo tüüptingimuste ning Pakettreiside üldtingimuste, Kasulik teada- tingimuste, Makse- ja annulleerimistingimuste, aga ka kohaldatavate korra ja turvalisuse eeskirjade vahel. 
 
5 Piletid ja laev
Pilet või muu veolepingut tõendav dokument tuleb esitada lähtekohas Vedaja terminalis laevale registreerimisel. Reisija ei tohi piletiga või muu dokumendiga talle omistatud õigusi teisele isikule üle anda. Eeldatakse, et iga isik, kes on pileti või muu dokumendi omandanud teise inimese jaoks, omab õigust seda teha ning ühtlasi aktsepteerib käesolevaid veo tüüptingimusi selle isiku nimel. 
 
Vedaja ei ole kohustatud hüvitist maksma varastatud, kaotatud või hävinud pileti või muu reisiõigust andva dokumendi eest, kõikidele muudele juhtudele kohaldatakse Makse-ja annulleerimistingimusi.
 
Reisija ja Vedaja õigus veoleping annulleerida sätestatakse eelpooltoodud p 2 kohaselt kohaldatavas seaduses.
 
Vedajal on õigus vedu teostada piletil või muul dokumendil märgitud laeva asemel mõne muu laevaga.
 
6 Pagasipiirangud
Reisija ei tohi terminali ega laeva pardale tuua pagasit, mis võib tekitada ohtu või olulisi ebamugavusi terminalile, laevale, inimestele või muule pagasile või lastile. Vedajal on õigus selline pagas reisija kulul kaldale toimetada, kahjutuks teha või hävitada ilma Vedajapoolse mistahes vastutuseta. Omanikuta pagasit pardale ei lubata kuni reisija, kellele pagas kuulub, on selle omaks tunnistanud. 
 
Reisijal ei ole õigust tuua terminali ega laeva pardale elusloomi ilma sellekohase selgesõnalise erikokkuleppeta Vedajaga. 
 
Turvalisuse kaalutlustel on Vedajal õigus kontrollida reisija isikuttõendavat dokumenti ja läbi vaadata tema pagasit nii terminalis kui ka pardal. 
 
7 Vedaja vastutus
Vedaja vastutus määratakse kooskõlas eeltoodud p 2 alusel kohaldatava õigusega ning on piiratud vastavas õigussüsteemis kohaldatava seaduse alusel ja ulatuses või vastavalt Ateena konventsiooni sätetele, muudetuna 29.03.1990 protokolliga. 
 
Samuti, Vedaja vastutus on piiratud seaduste või rahvusvaheliste konventsioonide alusel merinõuete suhtes eeltoodud p 3 kohase pädeva kohtu asukoha järgi. 
 
Vedaja ei vastuta kahjustuste, kahjude ja kulude eest, mis tekivad mistahes põhjustel enne meritsi veo algust või pärast selle lõppemist.
 
Vedaja ei vastuta raha või väärtpaberite kadumise eest või vääriskivide, kunstiteoste, elektroonikaseadmete või muude väärtesemete kadumise ega kahjustumise eest, välja arvatud juhul, kui vastav vara oli talle vastutaval hoiule antud.
 
Reisija peab teavitama Vedajat pagasi kaotsiminekust või kahjustada saamisest (sh sõidukid):
(a) pagasile tekitatud nähtava vigastuse kohta:
 (i) käsipagasi puhul enne reisija laevast väljumist või selle ajal;
 (ii) iga muu pagasi puhul enne selle tagasisaamist või sel ajal;
(b)  pagasi silmaga mittenähtava kahjustuse või selle kaotsimineku korral viieteist päeva jooksul pärast laevast lahkumist või pagasi tagasisaamist või ajast, mil pagas pidi tagasi saadama. 
 
Kui reisija ei teavita Vedajat eelpool kindlaksmääratud korras, siis eeldatakse, kui vastupidine pole tõestatud, et ta sai pagasi/sõiduvahendi kätte kahjustamatult. Teadet ei tule esitada, kui pooled pagasi/sõiduvahendi seisukorda selle tagasisaamisel ühiselt inspekteerisid või üle vaatasid.
 
8 Vedaja töötajate, agendi ja sõltumatu töövõtja vastutus
Kui vahetult laeva omaniku, kapteni või meeskonna või mistahes töötaja, agendi või sõltumatu töövõtja või laeva suhtes huve omava ükskõik millise isiku suhtes esitatakse mistahes nõue, on sellel isikul õigus kasutada veolepingu ning kooskõlas eeltoodud punktiga 2 kohaldatavate seadusesätete põhjal Vedajaga samaväärset õiguskaitset ning vastutuse piiramist nagu need oleksid kehtestatud otseselt vastava isiku huvides. Mistahes veolepingut sõlmides toimib Vedaja mitte üksnes enda nimel vaid ka nimetatud isikute esindajana, kes on või keda loetakse selles ulatuses veolepingu pooleks.
 
Vedaja ning teiste isikute poolt hüvitamisele kuuluvad kogusummad ei või ületada veolepinguga ning eeltoodud p 2 kohaselt kohaldatavate seadusesätetega sätestatud piirsummasid..

 

Tagasi algusesse

Isikuandmete kaitse ja nende töötlemine AS-is Tallink Grupp

AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtjate (edaspidi Tallink) suurim väärtus on klientide rahulolu. Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab Tallink klientide andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi. Õigete andmete olemasolu Tallinkis tagab kliendi korrektse ja kiire teeninduse.
 
- Tallink hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ning kaitseb kliendi isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate infotehnoloogiliste turvameetmete abil. 
 
- Tallink hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete töötlemisel lähtub Tallink seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks. 
 
- Tallink ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on. 
 
- Tallinkil on õigus edastada isikuandmeid Tallinki volitatud töötlejatele, eesmärgiga efektiivselt kasutada kogutud isikuandmeid pakkumaks kliendile parimat teenust. Tallink vastutab volitatud töötlejate tegevuse eest ning volitatud töötlejad järgivad Tallinki isikuandmete töötlemise põhimõtteid täies ulatuses. Vastutav töötleja on AS Tallink Grupp (aadress Sadama 5/7, Tallinn, telefon 640 9810, meiliaadress teave@tallink.ee). Volitatud töötlejate nimekirja leiate siit.
 
- Tallink võib saata oma klientidele reklaampakkumisi enda või oma tütarettevõtjate teenuste osas või kliendi rahuolu küsitlusi teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil või ka muude koostööpartnerite pakkumisi. Kliendil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest teatades sellest Tallinkile. 
 
- Kliendil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta ja nõuda oma andmete kustutamist Tallinki kliendiandmebaasist teatades sellest telefonil 17 808 või meiliaaderssil booking@tallink.ee
 
- Tallinki töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning nende saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest. 
 
- Tallink säilitab isikuandmeid oma andmebaasides ning isikul on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning informatsioonile tema poolt sooritatud toimingute kohta. Samuti on isikul igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. 
 
- Tallinki poolt töödeldavad isikuandmed on kliendi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus, sugu, telefoninumber, meiliaadress, teenuste tarbimine, ostud müügikohtades.

 

Tagasi algusesse

Sõidukid

Sõiduki broneerimisel tuleb teatada sõiduki täpsed pikkus- ja kõrgusmõõdud, mis sisaldavad ka võimaliku koorma (suusaboksid, pakiraam, järelkäru, jne), ning sõiduki registreerimisnumber. Piletite registreerimisel (check-in'is) mõõdetakse sõidukite pikkust ja kõrgust. Juhul kui pileti registreerimisel sõiduki mõõdud ületavad broneeringus näidatud mõõtmed, on reisija kohustatud tasuma hinnavahe. Broneeritust suuremad sõidukid pääsevad laeva tingimusel, et autotekil on vabu kohti.
 
Piletite broneerimine mootorsõidukitele, mille täismass on üle 3,5 tonni (välja arvatud reisijate veoks kasutatavad mootorsõidukid: sõiduautod, bussid, matkaautod, haagissuvilad, jne), toimub kaubaveo broneerimiskeskuse kaudu tel 668 8899.
 
Laeva saabumisel sihtkohta peab sõidukiga viivitamatult laevast lahkuma (ka öisel ajal).
 
NB! Kruiisi broneerimisel saab osta koha autole kas edasi-tagasisõiduks või üksnes tagasisõiduks. Ainult kruiisi sihtkohta sõitmiseks autole piletit osta ei saa.
 
Ilma juhita või kaupa vedavatele sõidukitele kehtivad eri hinnatariifid. Info kaubaveo broneeringute kohta:
 
KAUBAVEO BRONEERIMISKESKUS
E–P 08.00–20.00
Tel +372 668 8899
Faks+372 631 8222
 
TALLINK CARGO SWEDEN
Tel +46 8 666 6090
Faks +46 8 666 6060
 
TALLINK CARGO FINLAND
Länsisatama L5
Tel +358 9 228 21 200
Faks +358 9 685 7986

 

Tagasi algusesse

Kindlustus

Ebameeldivuste vältimiseks soovitame teha reisikindlustus ning kindlustada ka oma reisipagas. 

Ajavahe ning saabumis-ja väljumisajad

Laevade saabumis- ja väljumisajad on alati märgitud kohaliku aja järgi. Eesti ja Soome vahel ajavahet ei ole. Soome ja Rootsi, Eesti ja Rootsi vahel on ajavahe üks (1) tund. 
 
Enne reisi soovitame kindlasti täpsustada võimalik ajavahe Eesti ja sihtkohaks oleva riigi vahel.
 
Laev Tallinna-Helsingi Helsingi-Tallinn
Silja Europa
Soome aeg
Soome aeg
Star / Megastar
Laev Tallinn-Stockholm Stockholm-Tallinn
Baltic Queen
Eesti aeg
Rootsi aeg (–1 h)
Victoria I
Laev Riia-Stockholm Stockholm-Riia
Isabelle
Läti aeg
Läti aeg
Romantika
Laev Helsingi-Stockholm Stockholm-Helsingi
Silja Serenade
Soome aeg
Rootsi aeg (–1 h)
Silja Symphony
Laev Turu-Stockholm Stockholm-Turu
Baltic Princess
Soome aeg
Soome aeg
Laev Turu-Stockholm Stockholm-Turu
Galaxy
Soome aeg
Rootsi aeg (–1 h)

 

Tagasi algusesse

Reisija kohustused

Reisijad peavad järgima AS Tallink Grupi kehtestatud korranõudeid ja laeva kapteni korraldusi, mis puudutavad korda ja turvalisust laeval. 
 
AS Tallink Grupi laevapersonal jätab endale õiguse tagasi saata reisijaid, kes on alkoholi või narkootiliste ainete mõju all, kes käituvad häirivalt või ähvardavalt, ohustavad kaasreisijaid, ise ennast, laeva turvalisust või kes muul viisil ei täida ülalmainitud vanuse-, korra- või muid nõudeid. Tallink ei hüvita reisijale laevapiletit, kui reis jääb toimumata reisija süül ülaltoodud põhjustel.
 
Laevakauplustest ostetud alkohoolsete jookide tarbimine avalikes kohtades on keelatud. Kõikide reisijate heaolu nimel ei ole lubatud teisi reisijaid häiriv käitumine (karjumine, kisamine, valjuhäälse muusika kuulamine, jms) kajutites või kajutite vahekäikudes.
 
Autotekk on reisi ajal suletud ning reisijatel autotekil viibimine on keelatud.
 
Kõikides kajutites on suitsetamine keelatud. Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud ja vastavalt märgistatud suitsetamisruumides.
 
Reisija peab ise hoolt kandma oma pagasi eest. Tallink ei korva pagasiga seonduvaid õnnetusjuhtumeid, mis on tingitud reisija hooletusest. Juhul kui reisija ei ole jätnud oma raha, väärtpaberid või muud väärtuslikud esemed laevainfos olevasse seifi, ei ole laevafirma kohustatud korvama tekitatud kahju. Kajutites olevatesse lukustatud kappidesse jäetud esemete eest laevafirma ei vastuta.
 
Reisija merereis ning veoleping laevandusettevõttega lõppevad sadamasse saabudes, mil reisija peab kajuti vabastama. 
 
Reisija on ise kohustatud välja selgitama, kas talle kehtib tema reisi puhul viisa- või elamisloa kohustus. Reisija hangib ise reisiks vajalikud dokumendid ja vastutab nende kehtivuse ja õigsuse eest. 
 
Reisija on kohustatud laevandusettevõttele korvama reisija hooletusest või hoolimatusest tekitatud kahju.

 

Tagasi algusesse

Ohutus ja turvalisus laeval

Meie esimeseks prioriteediks on inimeste, laevade ja keskkonna ohutuse ja turvalisuse tagamine.
 
Laevade personal
Kõik laevatöötajad läbivad enne tööle asumist koolituse, mis keskendub ka ohutus- ja turvalisusküsimustele. Lisaks korraldatakse laevadel iganädalasi ohutus- ja turvalisusalaseid õppuseid koos erikoolitusega tulekahju likvideerimiseks ja päästepaatide käsitsemiseks. 
 
Laevad 
Meie laevu ja ohutus- ning turvalisusplaane kontrollivad ja sertifitseerivad regulaarselt rahvusvahelised merendusega seotud ametkonnad. Lisaks toimuvad ettevõttesisesed kontrollid ja tavapärased regulaarsed hooldustööd. 
 
Häireolukord
Personal harjutab korrapäraselt reisijate päästmist ohu- või häireolukorraks. Ohu korral kuuleb häiresignaali, mis koosneb seitsmest lühikesest ja ühest pikast helisignaalist. Kuuldes häiresignaali, peavad reisijad viivitamatult minema lähimasse kogunemiskohta. Lähimad kogunemispaigad on märgitud kajutites ja koridorides olevatele evakuatsiooniplaanidele. Täiendavaid juhtnööre annab meeskond läbi raadio. Kogunemispaikades saavad reisijad personalilt juhtnöörid edasiseks toimimiseks. 
 
Päästevarustus 
Laeva päästevarustus vastab laevas maksimaalselt ühel reisil viibivate inimeste arvule. Täiskasvanute ja laste päästevestid asuvad kogunemiskohtades, kust saab ka infot nende kasutamise kohta. 
 
Tuleohutusmeetmed 
Laeva ruumid ja autotekk on varustatud suitsu- ja temperatuuriandurite ning sprinkleritega. Selleks eraldi väljaõppe saanud töötajad teostavad laevas valveringkäike ööpäev läbi. 
 
Informatsioon

Ohutus- ja turvalisusalane teave on olemas kajutites, koridorides ja laeva infolauas. Igal väljumisel antakse turvalisuse kohta teavet ka raadio teel. Turvalisuse kohta saab lisainfot laeva personalilt.

 

Tagasi algusesse

Pildistamine laeva sisenemisel

Reisijatel on võimalus lasta fotograafil end pildistada laeva sisenemisel ning reisi vältel. Foto saab hiljem laevalt mälestuseks osta. Fotosid ei kasutata muul eesmärgil. Pärast reisi hävitatakse kõik lunastamata jäänud fotod. Pildistamisteenust ei osutata laevadel Star, Megastar, Silja Europa, Baltic Queen ja Victoria I.

 

Tagasi algusesse

Eelregistreerimistasu

Tallinkil on õigus lisada broneeringutele eelregistreerimistasu 3 € broneeringu kohta. Eelregistreerimistasu lisatakse juhul, kui klient soovib tasuda broneeringu eest hiljem või broneerib reisi broneerimiskeskuse kaudu.
 
Eelregistreerimistasu ei lisandu
- Tallink Online kaudu ostetud piletitele;
- Tallinki müügiesindustes ostetud piletitele, kui tasutakse koheselt;
- broneerimiskeskuse kaudu ostetud piletitele, kui tasutakse koheselt krediitkaardiga.
 
Pileti annulleerimisel eelregistreerimistasu ei tagastata.
 
Pileti ostmisel Tallink Silja terminalis Soomes lisandub teenustasu 8 € broneeringu kohta. Rootsi müügiesindustes ja terminalis lisandub 50 Rootsi krooni. Teenustasu lisandub sõltumata sellest, kas broneering tehakse Eesti, Rootsi või Soome kõnekeskuse kaudu.
 
Terminalist väljaostmise teenustasu ei lisandu juhul kui
- klient lisab juba tasutud reisile teenuseid või muudab reisi;
- krediitkaardimakse ei ole õnnestunud telefoni teel või internetis.

 

Tagasi algusesse

Maksevahendid

LAEVAD

Eesti - Soome liini laevad

 • eurod
 • VISA, Mastercard, American Express ja Diners Club International
 • Visa Electron, Visa Debit, VPAY, Debit Mastercard ja Maestro (satelliitühenduse olemasolul)
 • Soome pangakaardid
 

Eesti - Rootsi liini laevad *

 • eurod ja Rootsi kroonid
 • VISA, Mastercard, American Express
 • Visa Electron, Visa Debit, VPAY, Debit Mastercard ja Maestro (satelliitühenduse olemasolul)
 

Läti - Rootsi liini laevad *

 • eurod ja Rootsi kroonid
 • VISA, Mastercard, American Express
 • Visa Electron, Visa Debit, VPAY, Debit Mastercard ja Maestro (satelliitühenduse olemasolul)
 

Soome - Rootsi liini laevad *

 • eurod ja Rootsi kroonid
 • VISA, Mastercard, American Express ja Diners Club International
 • VISA Electron, VISA Debit, VPAY, Debit Mastercard ja Maestro (satelliitühenduse olemasolul)
 • Soome ja Rootsi pangakaardid
 

* Rootsis välja antud kaartide tehingud teostatakse Rootsi kroonides laevas kehtiva fikseeritud kursi järgi, v.a. juhul, kui kaart on seotud euro kontoga, siis teostatakse tehing eurodes.

TERMINALID

 

D-terminal, Tallinn

 • eurod
 • Eesti pangakaardid
 • VISA, Mastercard, American Express, Diners Club International
 

Iseteeninduskioskid

 • VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro - kiibiga pangakaardid
 

Lääneterminal 1 ja 2, Helsingi

 • eurod
 • Soome pangakaardid
 • VISA, MasterCard, EuroCard, VISA Electron ja Maestro
 

Iseteeninduskioskid

 • VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro - kiibiga pangakaardid
 

Lõunasadam (Olympia terminal), Helsingi
ja Turu terminal

 • eurod
 • VISA, MasterCard, EuroCard, American Express ja Diners Club
 • Pangakaardid, mis kehtivad Soome - Rootsi liini laevadel, vt ülevalt
 • Soome pangakaardid
 

Iseteeninduskioskid

 • VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro - kiibiga pangakaardid
 

Värtahamneni terminal, Stockholm

 • Rootsi kroonid ja eurod. Makstes eurodes lisandub teenustasu 100 SEK.
 • Rahvusvahelised deebet- ja krediitkaardid
 • Rootsi pangakaardid
 

Iseteeninduskioskid

 • VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro - kiibiga pangakaardid
 

Mariehamni ja Långnäsi terminal, Ahvenamaa

 • Soome pangakaardid
 • VISA, Mastercard, Eurocard, American Express, VISA Electron, Maestro ja Diners Club International
 

Riia terminal

 • eurod
 • VISA, Mastercard, American Express, Maestro
 

MÜÜGIESINDUSED

 

Tallinn

 • eurod
 • Eesti pangakaardid
 • VISA, EuroCard, MasterCard
 

Helsingi, Tampere ja Turu

 • eurod
 • Soome pangakaardid
 • VISA, Mastercard, Eurocard, American Express, VISA Electron, Maestro ja Diners Club International
 

Mariehamn, Ahvenamaa

 • Soome pangakaardid
 • VISA, Mastercard, Eurocard, American Express, VISA Electron, Maestro ja Diners Club International
 

ONLINE-BRONEERIMINE

 

Internetipangad: Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank ja LHV
Pangakaardid: VISA ja Mastercard

VALUUTA

 • Valuutat (v.a. Ida riikide valuuta) ja münte mängu- ja karastusjoogiautomaatide jaoks saab vahetada laeva infopunktis.
 • Valuutat vaehatatkse ainult sularahas.
 • Valuutavahetust ei ole Tallinn-Helsingi liini laevadel.
 • Valuuta vahetamisel võib lisanduda teenustasu.
 

SULARAHAAUTOMAAT

 

Sularahaautomaadid asuvad reisilaevadel Serenade ja Symphony.

Tagasi algusesse

Noorterühmad

Kõik noorterühma liikmed peavad enne reisi tutvuma noorterühmadele kehtestatud reeglitega.
 
Noorterühma kuuluvad rühmajuht, rühma järelvaatajad ja noorukid. Rühmajuht teeb broneeringu kas Tallinki rühmaosakonna või reisibüroo kaudu. Juba broneeringut tehes peab informeerima, et tegemist on noorterühmaga, sest nende kohtade arv laevas on piiratud. Tallink kinnitab broneeringu alles pärast kõikide rühma järelvaatajate andmete (nimi, aadress, telefoninumber) saamist ning väljastab rühmajuhile vastavalt rühma järelvaatajate arvule rühma järelvaataja reeglistikud.
 
Rühmajuht ja rühma järelvaatajad peavad reisima samas kajutiklassis, mis tema vastutuse all olevad noorukidki.
 
Rühma järelvaataja peab olema vähemalt 25-aastane isik, kes tunneb oma rühmaliikmeid (kuni 10 noorukit/järelvaataja kohta). Igal noorterühma kuuluval alla 18-aastasel isikul peab kaasas olema vanema/hooldaja allkirjaga luba järelevaataja seltsis reisimiseks.
 
Terminalis peab kogu rühm olema vähemalt üks (1) tund enne laeva väljumist. Rühmajuht registreerib laevapiletid ning edastab rühma järelvalvajatele tema vastutada olevate noorukite pardakaardid. Rühma järelvalvajad kirjutavad rühma järelvalvajate reeglistikku üles tema vastutada olevate noorukite kajutinumbrid. Iga rühma järelvalvaja läheb koos tema vastutada olevate noorukitega pardakaardi- ja passikontrolli ning siis laeva.
 
Rühma järelvaatajate kohustused
 • Rühma järelevaatajad peavad hoolt kandma, et noorterühm ei segaks kära, lärmamise või mõne muu häiriva tegevusega teisi reisijaid.
 • Rühma järelevaatajad peavad hoolt kandma, et noorukitel ei ole kaasas ega nad ei tarbiks alkohoolseid jooke.
 • Rühma järelevaatajad peavad probleemide tekkimisel tegema koostööd ning abistama laevapersonali ning järgima meeskonna poolt antud juhiseid.
 • Rühma järelevaatajad peavad rühmale teadvustama, et rühmal lasub kollektiivne vastutus põhjustatud kahjude, korrahäirete või teiste reisijate kallal toime pandud vägivallaaktide eest.

 

Tagasi algusesse

Ohutus ja turvalisus autotekil

Autoga ja mootorrattaga reisijatele kehtivad järgmised nõuded: 
 
 • Kõik autosse jäetud asjad peavad olema korralikult kinnitatud.
 • Suitsetamine ja lahtise tule kasutamine autotekil on keelatud.
 • Reisi ajal on autotekk suletud ning reisijatel autotekil viibimine keelatud.
 • Reisijad on kohustatud järgima autotekil oleva laevapersonali juhiseid ning võivad käivitada mootori alles siis kui kätte on jõudnud tema laevast väljumise järg.
 • Veokite, sõidukite ja haagiselamute gaasikütte balloonide ventiilid peavad olema suletud.
 • Kergesti süttivate vedelike transportimine autotekil eraldi anumates on keelatud.

 

Tagasi algusesse

Lemmikloomad

Lisainfot lemmikloomade transportimise ning maale toomise kohta saate:
 
Eesti
Veterinaar- ja Toiduameti Harjumaa veterinaarkeskus
Västriku 2b
11312 Tallinn
Tel. + 372 658 0420
Faks + 372 658 0422
 
Soome
Maa- ja metsätalousministeriö elintarvike- ja terveysosasto
Mariankatu 23
PL 30, 00023 Valtioneuvosto
Tel. + 358 9 1605 3387
Faks + 358 9 1605 3338
 
Pimedate juhtkoera ei käsitleta lemmikloomana. Juhtkoera võib tasuta kaasa võtta kõikidele laevadele.
 
Reisija peab tagama nii lemmiklooma kui ka juhtkoera riiki sisse toomiseks ja väljaviimiseks vajalike dokumentide olemasolu. Tallink ei hüvita reisijale laevapiletit, kui reis jääb toimumata ebaõigesti vormistatud või puuduvate dokumentide tõttu.
 
Lemmiklooma pass on kohustuslik kõigile Euroopa Liidu piires loomadega reisijatele ning selle eesmärk on lihtsustada piiriületust. Eestis antakse lemmiklooma passe välja alates 3. juulist 2004.
 
Spetsiaalsesse lemmikloomakajutisse on lubatud võtta kuni kolm lemmiklooma.
 
Ohtlike loomade toomine laevale on keelatud.
 
Lemmikloomade ülevedu on lubatud järgmiselt:
 
EESTI - SOOME LIIN
 
- SILJA EUROPA
Lemmikloomade ülevedu on lubatud spetsiaalsetes lemmikloomakajutites. 
Kajuti hinnale lisandub tasu: 13 € / suund / lemmiklooma kohta; kui jääte laevale ööbima, on tasu 26 € / suund / lemmiklooma kohta.
 
- STAR
Lemmikloomade ülevedu on lubatud spetsiaalsetes laeva lemmikloomapuurides või lemmikloomakajutites. Puurid asuvad 5. tekil lemmikloomade paigutamiseks ettenähtud ruumis. Laeva informatsioonist saab küsida puuri jaoks luku, mille tagatis on 10 €.
Tasu: 13 € / suund / lemmiklooma kohta; kui jääte laevale ööbima, on tasu 26 € / suund / lemmiklooma kohta.
Laeval on 6 puuri mõõtudega 70x96x92 cm.
 
- MEGASTAR
Lemmikloomade ülevedu on lubatud spetsiaalsetes laeva lemmiklooma puurides või lemmikloomakajutites. Puurid asuvad 7. tekil lemmikloomade paigutamiseks ettenähtud ruumis. Laeva informatsioonist saab küsida puuri jaoks luku, mille tagatis on 10 €.
Tasu: 13 € / suund / lemmiklooma kohta; kui jääte laevale ööbima, on tasu 26 € / suund / lemmiklooma kohta.
Laeval on 6 puuri mõõtudega 69x77,5x102 cm ja 4 puuri mõõtudega 103,5x77,5x102
 
Staril ja Megastaril ei ole lubatud lemmiklooma ööseks spetsiaalsesse laeva lemmiklooma puuri jätta.
 
Staril ja Megastaril võib lemmikloomi vedada autos eraldi tasuta. Lemmikloom peab olema autos kogu reisi vältel. Lemmikloomad viibivad autos/autotekil omaniku vastutusel. NB! Pääs autotekile on reisi ajal keelatud!
 
Sõidukita reisija koos lemmikloomaga peab koheselt laeva saabudes võtma ühendust laeva infopunktiga. Reisi vältel ei ole lubatud lemmikloomadel viibida reisijatele määratud ruumides.
 
Reisija on kohustatud jälgima, et lemmikloom ei häiri teisi reisijaid, sealhulgas laeva meeskonda ega ohusta laeva turvalisust, samuti peab koeral olema peas suukorv reisijate ruumide läbimisel.
 
Soovist reisida koos lemmikloomaga (sõidukita reisijad) tuleb alati teada anda juba reisi broneerides. Lemmikloomade arv reisidel on piiratud.
 
ROOTSI LIIN
 
Tallinn - Stockholm ja Riia - Stockholm liin
Reisija peab tagama nii lemmiklooma kui ka juhtkoera riiki sissetoomiseks ja väljaviimiseks vajalike dokumentide olemasolu. Tallink ei hüvita reisijale laevapiletit, kui reis jääb toimumata ebaõigesti vormistatud või puuduvate dokumentide tõttu.
 
VICTORIA I, BALTIC QUEEN, ROMANTIKA ja ISABELLE
Lemmikloomade ülevedu on lubatud ainult spetsiaalses laeva lemmikloomapuuris või vastavates lemmikloomakajutites. 
 
Lemmikloomakajut:
- reisiks müüakse kogu lemmikloomakajut sõltumata reisijate arvust kajutis;
- lemmikloomakajuti hinnale lisandub lemmiklooma tasu 16 € / suund / lemmiklooma kohta;
- lemmikloomakajutisse on lubatud võtta puur mõõtmetega kuni 76 x 53 x 61 cm; 
- lemmikloom peab olema kogu reisi vältel oma puuris; 
- reisi vältel ei ole lubatud lemmikloomadel viibida reisijatele määratud kajutites (v.a. lemmikloomakajutis) ja üldruumides;
- reisi vältel on koera jalutamine lubatud Romantikal, Baltic Queenil ja Victorial 6. välistekil vasakus pardas ning Isabellel 9. välistekil paremas pardas. Liivakast asub samal tekil;
- reisija vastutab täielikult lemmiklooma hooldamise, turvalisuse ja hügieeni tagamise eest; 
- reisija vastutab kajuti korrashoiu eest. Rikutud kajuti eest on ettenähtud kompensatsioon vastavalt hinnakirjale;
- reisija on kohustatud jälgima, et lemmikloom ei häiri teisi reisijaid sealhulgas laeva meeskonda ega ohusta laeva turvalisust.
 
Statsionaarsed lemmikloomapuurid laeval (Baltic Queen, Romantika ja Victoria I):
- lemmiklooma tasu 16 € / suund / lemmiklooma kohta;
- omanikel on lubatud külastada reisi vältel lemmiklooma pöördudes selleks laeva informatsiooni;
- väljaspool lemmiklooma puuri peab koer kandma alati suukorvi;
- reisija on kohustatud jälgima, et lemmikloom ei häiri teisi reisijaid, sealhulgas laeva meeskonda ega ohusta laeva turvalisust;
- lemmiklooma puurist välja lubamise korral hoolitseb omanik, et ruum säiliks puhtana;
- ruumi uks, kus asuvad lemmikloomade puurid, peab olema lukustatud, kui seal ei viibi lemmiklooma omanik;
- ruumi ukse avamiseks ja sulgemiseks tuleb reisijal pöörduda laeva informatsiooni.
 
Puure on kahte mõõtu:
3 väiksemat puuri mõõtudega 84x65x96 cm
2 suuremat puuri mõõtudega 100x84x96 cm
 
Laevalt lahkumine:
Laeva sadamasse saabumisel on lemmikloomaga reisijal lubatud väljapääsu kaudu 5. tekil lahkuda 15 minutit pärast maalepääsu algust. Autotekilt väljasõitev reisija pääseb autotekile lemmikloomaga 30 (15) minutit enne laeva saabumist sadamasse.
 
SOOME - ROOTSI LIIN
 
Tasu: 16 € / lemmikloom / suund. Lemmikloomaga reisides broneeritakse erikajut A-, B- või C-klassi kajutiklassidest nii päevasel kui ka õhtusel väljumisel. Lemmikloomade ja erikajutite arv laeval on piiratud.
 

Check-in'is on saadaval lemmikloomade transportimise juhised. Reisijal peavad kaasas olema kõik vajalikud ning kehtivad dokumendid lemmiklooma transportimiseks ühest riigist teise. Kui lemmiklooma dokumendid ei ole korras ning reisija saadetakse piirilt tagasi, kannab tekkinud kulutused reisija ise.

 

Tagasi algusesse

Kaotatud ja leitud asjad

Kui reisija avastab vahetult pärast laeva sadamasse saabumist, et ta on unustanud oma isikliku eseme laeva, siis soovitame antud küsimustes pöörduda kohe Tallinki personali poole terminalis.
 
Laevadest (v.a Turu–Stockholm liini laevad) leitud esemed saadetakse Helsingisse leiubüroosse:
Suomen Löytövarapalvelu
Mäkelänkatu 56
00510 Helsinki
Avatud E-R kell 10.00-18.00, L kell 10.00-14.00
Tel. + 358 600 41006 (1,97 €/min + operaatoritasu)
Faks + 358 9 680 2306 (1,99 €/faks)
 
Turu–Stockholmi liini laevadelt leitud asjad toimetatakse Soome leiubüroo Turu kontorisse.
Satakunnantie 17
20300 Turu
Avatud E-R kell 10.00-18.00, L  kell 10.00-14.00
Tel. +358 600 03391 (1,97 €/min + operaatoritasu)
 
Leiubüroo teenus on tasuline.
Soovitame teha reisi ajaks reisikindlustus ning kindlustada ka oma reisipagas.

 

Tagasi algusesse

Tollieeskirjad

Kehtivad tollieeskirjad on kirjas TALLINKi laevade Tax-Free kaupluste hinnakirjades.

 

Tagasi algusesse

Turvaeeskirjad Tallinki laevadel

Et tagada kõigi laeva pardal olijate mugavus, ohutus ja turvalisus tuleb reisijail järgida käesolevaid ja laeva personali antavaid turvareegleid, ohutuse ja turvajuhiseid ning pidada silmas laevatekkidele paigaldatud märke. Tegevmeeskond esindab laevas heakorra, ohutuse ja turvalisuse säilitamise asjus laeva kaptenit. Reisija ei tohi kaasreisijaid tülitada ega ähvardada või muul viisil reisi vältel vääralt käituda. Isik, kes enesekontrolliga toime ei tule või käitub häirivalt ja sündsusetult, võidakse reisi lõppemiseni paigutada eriruumi.
 
1. Reisijal peab olema ette näidata kehtiv triipkoodiga pardakaart ning vastava palve korral peab ta oma isikut tõendama esitades laeva turvatöötajale või muule isikule oma isikuttõendava dokumendi.
 
2. Iga laeva pardal või sadama territooriumil viibija suhtes võidakse kohaldada isiku läbivaatust või ohutuse ja turvalisuse asjus ülekuulamist. Isiku läbivaatusega nõustumise või ülekuulamisega nõustumise kohustust ei ole, kuid keelduja võidakse laevalt või sadama territooriumilt minema saata ning sellest teavitatakse politseid. Reisija mistahes suletud pagas, sõiduk, kajut või muu suletud hoiupaik võidakse läbi vaadata.
 
3. Reisijal peavad reisi kestel kaasas olema vajalikud kehtivad reisidokumendid. Kui laevafirma kannab vastutust või on muul moel häiritud reisija puuduvate reisi- või muude dokumentide tõttu, vastutab see reisija tema tõttu laevafirmale tekkida võivate kulude eest.
 
4. Laeva ei pääse reisija, kes käitub teisi reisijaid ähvardavalt, häirivalt või nördima panevalt, kes ei täida kehtestatud nõudeid, on sündsusetult riides või ka muul arvestataval põhjusel.
 
Tugevas joobes ja korda rikkuvad ning kaasreisijate rahu ja turvalisust häirivad ning endale ohtlikud isikud võidakse paigutada eriruumi ning neid võib saata laevast välja lähtesadamas või järgmises sadamas ja anda üle politseile. Kajutite piirkonnas kaasreisijaid häiriv isik kaotab õiguse kasutada tema kasutuses olevat kajutit ja tema suhtes võidakse kohaldada eelmises lauses sätestatud meetmeid.
 
5. Alkohoolsete jookide tarbimine on lubatud ainult laeva restoranides ja muudes laeva toitlustuskohtades. Kaasatoodud alkohoolsete jookide tarvitamine laevas on keelatud. Laeva restoranides on keelatud tarvitada reisija kaasatoodud toitu, erandiks on eridieet- või imikutoit ning joogid. Uimastite omamine ja kasutamine on laevas keelatud. Lemmikloomade laeva toomine toimub lemmikloomade veo eeskirjas sätestatud korras.
 
6. Reisijad ei tohi laevale tuua ohtlikke esemeid ega materjale. Tuli- või muud relvad tuleb sadama tollikontrollis deklareerida ning laeva pardal toimetatakse need infoleti turvakappi.
 
7. Keelatud on lahtise tule kasutamine laeval (ehtsad küünlad, gaasipliidid jm). Reisijatel on keelatud reisijate ruumides, sealhulgas kajutites, kasutada reisija poolt laeva toodud elektrilisi keeduspiraale, kohviaparaate, röstreid ja muid toidu valmistamiseks vajalikke elektrilisi seadmeid. Eelnimetatud seadmete olemasolul ja kajutis kasutamisel, on laevafirma esindajal õigus võtta need seadmed hoiule laeva infosse. Seadmed tagastatakse reisijale 15 minutit enne laeva jõudmist sihtsadamasse.
 
8. Laeva reisijateruumides ja kajutites on suitsetamine keelatud. Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud ja märgistatud kohtades.
 
9. Reisi vältel tohib reisija viibida üksnes reisijate ruumides. Autotekil viibimine, sõidukite remont ja kütuse käitlemine on reisi ajal keelatud.
 
10. Laeva pardal peab reisija arvestama kaasreisijate mugavusega. Kajutis pole lubatud audioseadmete kuulamine ilma kõrvaklappideta ja öörahu algab kell 11 (kell 23:00 kohaliku aja järgi). Oma muusikaseadmete ja instrumentide kasutamine kajutitepiirkonnas on keelatud. Laevafirma esindajal on õigus võtta instrumendid või muusikaseadmed ajutiselt hoiule laeva infosse. Seadmed tagastatakse reisijale 15 minutit enne laeva jõudmist sihtsadamasse.
 
11. Noorterühmade juhid vastutavad laevas oma rühma liikmete tegevuse ning nende poolt käesolevate turvaeeskirjade täitmise eest. Probleemolukordades teeb rühmajuht koostööd laeva personaliga ning järgib nende antavaid juhiseid.
 
12. Kajutis olevaid esemeid (patju, voodiriideid, toole ning muid laevafirma omandis olevaid esemeid) ei tohi kahjustada ega kajutist välja viia. Laeva ruumides toimepandud vargusest, sissemurdmisest, pettusest ja ähvardamisest teavitatakse politseid.
 
13. Laevas on rangelt keelatud laeva turva-, häire- ja ohutusseadmete pahatahtlik kahjustamine, rikkumine või nende põhjuseta aktiveerimine. Eelnimetatud rikkumistest teavitatakse politseid.
 
14. Reisija, kes on oma tegevusega kahjustanud laeva vara, varastanud seda või tekitanud muud kahju, on kohustatud hüvitama tema poolt tekitatud kahju. Eelnimetatud summad on reisijal võimalik tasuda koheselt laevainfosse. Reisijad, kes on ühise broneeringu ja piletiga ühes ja samas kajutis, vastutavad solidaarselt vedaja ees kajutile või selles asuvale varale tekitatud kahju eest.
 
15. Reisijad ei või laeva pardal arendada äri- ega muud müügitegevust, organiseerida korjandusi, korraldada loteriid või propagandaüritusi, teha agitatsiooni või pidada poliitilisi kõnesid kui vastava tegevuse suhtes pole laevafirmaga eelnevalt kokku lepitud.
 
16. Laevafirma ei vastuta reisija raha, väärtpaberite, kulla, hõbeesemete, väärisehete, kaunistuste, kunstiteoste või teiste väärtasjade ning kajutisse jäetud muude isiklike asjade eest. Reisija väärisasjad ja - ehted saab hoiustada laeva infoletis asuvas hoiukapis.
 
Reisijatele jagatakse pagasiga seonduvaid  juhiseid terminalis, laeva pardal ning reisi- ja muudes dokumentides. Lisateavet võib leida müügivoldikutes ning firma kodulehel www.tallink.ee ja www.tallinksilja.com.
 
Iga reisija (st isik, kes ei kuulu laeva meeskonna hulka) peab vastavalt Eesti kaubandusliku meresõidu seaduse §60 lg.(4), Soome meresõidukoodeksi pt. 15, lg. 4, Rootsi meresõidukoodeksi ptk 15 lg. 7, Rahvusvahelise laevade ja sadamaobjektide turvalisuse koodeksi, EL määruse 725/2004 ja Eesti, Soome, Läti ning Rootsi mereadministratsioonide turvalisuse alaste ringkirjade sätetele laeva pardal ja terminalis alluma ülaltoodud eeskirjadele.
 

Juhatuse otsus 28.11.2011.

 

Tagasi algusesse

Priority Car

Teenusega Priority Car pakume Sulle võimalust autotekilt maha sõita esimeste seas.

Teenuse Priority Car saad broneerida Tallinna–Helsingi liinil laevadel Star ja Megastar 
 
 • sõidukile (kuni 8,0 m pikk ja kuni 4,4 m kõrge) 20 €/suund. 
 • järelhaagisega sõidukile (kuni 12,0 m pikk ja kuni 4,4 m kõrge) 30 €/suund

NB! Priority Cari kohad igal väljumisel on piiratud!

 

Tagasi algusesse

Makse- ja annulleerimistingimused rühmadele

Rühmade makse- ja annulleerimistingimused kehtivad broneeringutele, mis on tehtud Tallinki kõnekeskuses, Tallinki müügiesindustes ja lepinguliste koostööpartnerite juures (sh reisibürood).
 
Rühmade makse- ja annulleerimistingimused Tallinki kõnekeskuses ja Tallinki müügiesindustes tehtud broneeringutele
 
MAKSE- JA ANNULEERIMISTINGIMUSED
 
Rühmaks loetakse reisijate gruppi, kuhu kuulub vähemalt 10 sõidu eest tasuvat täiskasvanud reisijat, kellel on ühine broneering ja pilet. 
 
Makse -ja annulleerimistingimused sõltuvad rühma suurusest. Väljend "kajut" on võrdsustatud tekikoha ja istesalongi kohaga.
 
1. MAKSETINGIMUSED
 
Reisi broneerimisel tuleb tasuda 10% reisi maksumusest. Reisi maksumus peab olema täielikult tasutud 28 päeva enne reisi. Kui broneering on tehtud vähem kui 28 päeva enne väljumist, tuleb kogu broneeringu maksumus tasuda koheselt. 
 
Pakettreis
Pakettreis on kombinatsioon transpordi-, majutus-, ja muudest teenustest, mida osutavad TALLINK ja temaga seotud koostööpartnerid.
 
Pakettreiside puhul rakendatakse hotellide, suusakeskuste, transpordiettevõtete jm. teenuste osutajate kehtestatud maksetingimusi.
 
AS Tallink Grupp jätab endale õiguse annulleerida broneering juhul, kui ei ole kinni peetud maksetähtajast.
 
2. ANNULLEERIMISTINGIMUSED (liinireis, kruiis, reisija- ja autopakett)
2.1. Rühmade annulleerimine
Kui annulleeritakse kogu rühm, siis rakendatakse punktis 2.3. toodud tühistamistingimusi. 
 
2.2. Osaline annulleerimine
Osaliseks annulleerimiseks loetakse broneeringu alla 50% annulleerimist esialgselt broneeritud kajutite määrast. Annulleerimisel rakendatakse punktis 2.3. toodud tühistamistingimusi.
 
2.3. Kajutite arv rühma kohta
Vähem kui 100 kajutit
Reisi saab kuludeta annulleerida 28 päeva enne reisi algust. 
Reisi annulleerimisel 21–27 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 10% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel 14–20 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 25% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel 7–13 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 50% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel vähem kui 7 päeva enne reisi algust peetakse kinni 100% kogu reisi maksumusest.
 
Rohkem kui 100 kajutit 
Reisi saab kuludeta annulleerida 90 päeva enne reisi algust. 
Reisi annulleerimisel 60–89 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 10% kajutite hinnast. 
Reisi annulleerimisel 28–59 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 25% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel 21–27 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 50% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel 14-20 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 75% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel vähem kui 14 päeva enne reisi algust peetakse kinni 100% kogu reisi maksumusest. 
 
Erikruiisid ja charter-reisid
AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta makse- ja annulleerimistingimusi kui tegemist on erikruiiside ja charter-reisidega. Erikruiisiks loetakse reise, mille showprogrammis on muudatused, väljumise/saabumise aeg ja sadam on muutunud. 
 
Annulleerimissoovi (ka osalisel annulleerimisel) peab esitama kirjalikult kas faksiga või e-maili teel. Arvesse võetakse annulleerimissoovi kättesaamise kuupäev. 
 
2.4. Koostööpartnerid
Pakettreiside puhul rakendatakse suusakeskuste, transpordiettevõtete jm teenuste osutajate kehtestatud annulleerimistingimusi. 
 
Juhul kui edasi-tagasi piletist jääb kasutamata tagasisuund, vähendatakse makstud summast ühe suuna reisi hind ja tagasimakse teostatakse vastavalt annulleerimistingimustele. 
 
Rühmareisijate nimekiri peab olema esitatud TALLINK-i vähemalt 5 tööpäeva enne reisi algust. Nimekiri peab sisaldama broneeringu numbrit, kõikide reisijate perekonna- ja eesnime, sünniaega, sugu ja kodakondsust. Ööbimist sisaldavate reiside ja hotellipaketi korral tuleb märkida nimekirja ka kajutite/tubade jaotus.
 
Sõidukite puhul tuleb teatada sõiduki pikkus, kõrgus ja riiklik registreerimisnumber.
 
Rühmajuht peab olema sadama reisiterminalis vähemalt 1 tund enne laeva väljumist. Laevale registreerimisel on vajalik esitada laevapilet / voucher.
 
 
Rühmade makse- ja annulleerimistingimused lepinguliste koostööpartnerite juures tehtud broneeringutele (sh reisibürood)
 
MAKSE- JA ANNULEERIMISTINGIMUSED LEPINGUGA KLIENTIDELE 
 
Rühmaks loetakse reisijate gruppi, kuhu kuulub vähemalt 10 sõidu eest tasuvat täiskasvanud reisijat, kellel on ühine broneering ja pilet. 
 
Makse- ja annulleerimistingimused sõltuvad rühma suurusest. Väljend "kajut" on võrdsustatud tekikoha ja istesalongi kohaga.
 
1. MAKSETINGIMUSED
 
Reis peab olema tasutud arvel näidatud kuupäevaks.
 
2. ANNULLEERIMISTINGIMUSED (liinireis, kruiis, reisija- ja autopakett)
 
2.1. Rühmade annulleerimine
Kui annulleeritakse kogu rühm, siis rakendatakse punktis 2.3. toodud tühistamistingimusi. 
 
2.2. Osaline annulleerimine 
Osaliseks annulleerimiseks loetakse broneeringu alla 50% annulleerimist esialgselt broneeritud kajutite määrast. Annulleerimisel rakendatakse punktis 2.3. toodud tühistamistingimusi.
 
2.3. Kajutite arv rühma kohta
Vähem kui 100 kajutit
Reisi saab kuludeta annulleerida 28 päeva enne reisi algust. 
Reisi annulleerimisel 14-27 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 10% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel 7-13 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 50% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel hiljem kui 7 päeva enne reisi algust peetakse kinni 100% kogu reisi maksumusest.
 
Rohkem kui 100 kajutit 
Reisi saab kuludeta annulleerida 90 päeva enne reisi algust. 
Reisi annulleerimisel 28-89 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 10% kajutite hinnast. 
Reisi annulleerimisel 21-27 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 50% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel 14-20 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 75% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel hiljem kui 14 päeva enne reisi algust peetakse kinni  100% kogu reisi maksumusest. 
 
Erikruiisid ja charter-reisid
AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta makse-ja annulleerimistingimusi kui tegemist on erikruiiside ja charter-reisidega. Erikruiisiks loetakse reise, mille showprogrammis on muudatused või väljumise/saabumise aeg ja sadam on muutunud.
 
Annulleerimissoovi (ka osalisel annulleerimisel) peab esitama kirjalikult kas faksiga või e-maili teel. Arvesse võetakse annulleerimissoovi kättesaamise kuupäev. 
 
2.4. Koostööpartnerid
Pakettreiside puhul rakendatakse hotellide, suusakeskuste, transpordiettevõtete jm teenuste osutajate kehtestatud annulleerimistingimusi.
 
Juhul kui edasi-tagasi piletist jääb kasutamata tagasisuund, vähendatakse makstud summast ühe suuna reisi hind ja tagasimakse teostatakse vastavalt annulleerimistingimustele. 
 
Rühmareisijate nimekiri peab olema esitatud TALLINK-i vähemalt 5 tööpäeva enne reisi algust. Nimekiri peab sisaldama broneeringu numbrit, kõikide reisijate perekonna- ja eesnime, sünniaega, sugu ja kodakondsust. Ööbimist sisaldavate reiside ja hotellipaketi korral tuleb märkida nimekirja ka kajutite / tubade jaotus.
 
Sõidukite puhul tuleb teatada sõiduki pikkus, kõrgus ja riiklik registreerimisnumber.
 
Rühmajuht peab olema sadama reisiterminalis vähemalt 1 tund enne laeva väljumist. Laevale registreerimisel on vajalik esitada laevapilet / voucher.

 

Tagasi algusesse

Passi- ja viisaeeskirjad

 • Eestist lahkudes riigipiiri ületaval Eesti kodanikul peab olema reisidokument (Eesti kodaniku pass, ID-kaart, diplomaatiline pass või muu isikut tõendavate dokumentide seaduses sätestatud dokument). Eestisse saabudes riigipiiri ületaval Eesti kodanikul peab olema reisidokument, tagasipöördumistunnistus või muu dokument, millega on vastavalt Eesti seadusele lubatud ületada Eesti riigipiiri. 
 • Eesti riigipiiri ületaval välismaalasel peab olema kehtiv välisriigi reisidokument, Eesti Vabariigi poolt antud välismaalase reisidokument või tagasipöördumise luba, kui seadus või välisleping ei sätesta teisiti.
 • Eesti kodanikele on Soome Vabariiki ja Rootsi Kuningriiki sissesõit viisavaba.
 • Reisija on ise kohustatud hoolitsema oma kehtivate reisidokumentide olemasolu eest. Tallink ei hüvita reisijale laevapiletit, kui reis jääb toimumata puudulikult vormistatud või kehtetu reisidokumendi tõttu. 

 

Soome ja Rootsi viisat vajavad kodanikud

Schengeni lepinguga ühinenud riigid (sh Soome ja Rootsi) on ühiselt otsustanud, milliste riikide kodanikele kehtib viisavabadus ning millistele viisakohustus. Euroopa Liitu kuuluva maa kodanikul ei ole Schengeni reeglitele vastavaid liikumispiiranguid. Viisavabalt võib riigis viibida kuni kolm kuud; kui soovitakse jääda kauemaks, tuleb taotleda elamisluba.

Euroopa Liidu kodanike passe piiril enam ei tembeldata ning nende ID-kaart kõlbab samuti reisidokumendiks. Autojuhiload ei ole reisidokument ja nendega piiri ületada ei saa.

Kolmandate maade kodanikele jäävad kehtima endised reeglid, mille kohaselt viisasid ja elamislube taotletakse saatkonna konsulaarosakonnast. Kolmandate maade kodanike reisile registreerimisel kontrollitakse viisa olemasolu ning viisata reisijaid reisile ei registreerita (k.a. Rootsi kruiis). Pass peab kehtima vähemalt kolm kuud pärast külastuse lõppu ja olema väljastatud viimase kümne aasta jooksul.

NB! Alates 19. jaanuarist 2007 saavad kodakondsuseta isikud, kellel on Eestis väljastatud kodakondsuseta isiku pass (nn hall pass) ning Eesti elamisluba, sõita Rootsi, Saksamaale ja Soome ilma viisata (viibimiseks kuni 90 päeva poolaasta kohta juhul kui ei asuta tööle).

Kodakondsuseta isikud saavad reisida ainult kehtiva passi ja elamisloa olemasolul.

Välismaalase või kodakondsuseta isiku ID-kaart ei ole kehtiv reisidokumendina (see on kirjutatud ka ID-kaardi tagaküljele).

Kodakondsuseta isiku reisidokumendina peab kaasas käima elamisluba, mis annab talle õiguse tagasi pöörduda riiki, mis tema reisidokumendi on välja andnud.

Viisanõudest vabastamise alus on EÜ määruse nr. 539/2001 muudatus määrusega nr. 1932/2006 21.12.2006.

Soome, Rootsi, Saksamaa piiril tuleb nõudmise korral esitada kehtiv reisikindlustus ja riigis viibimise finantseerimiseks piisavate rahaliste vahendite olemasolu. Pikemaks viibimiseks (õpingud, töö jms) on endiselt vajalik viisa.

Täpsem informatsioon:
Politsei- ja piirivalveameti koduleht
Välisministeeriumi koduleht

Pileti või broneeringu muutmine

Kui väljaostetud laevapiletit soovitakse kasutada teisiti, kui see on esialgselt broneeritud, siis tuleb sellest Tallinki teavitada, võttes ühendust klienditeenindusega või pöörduda Tallink müügiesindustesse. Muudatused broneeringus tehakse ainult broneeringu numbri alusel ning muudatusi võivad teha ainult need isikud, kelle nimi broneeringus reisijana eksisteerib.

Veebis saab iseseisvalt broneeringut muuta Tallink Shuttle’i laevade Star ja Megastar väljumistele ostetud piletite puhul, kui pilet on ostetud Tallinki veebist või Eesti või Soome klienditeenindusest. Selleks tuleb kasutada broneeringu kinnitusel välja toodud muutmise otselinki. Olemasolevate broneeringute isehaldamise teenust arendatakse edasi ka teistele Tallinki liinidele ja enamikele veebi kaudu müüdavatele teenustele.

Juhul kui pilet on ostetud Tallink laevapiletite edasimüüja (agendi) kaudu, tuleb pöörduda vajalike muudatuste tegemiseks agendi juurde. Reisi muutusest tingitud võimalik hinnavahe tuleb tasuda reisijal.

NB! Päevareisi (edasi-tagasireis samal päeval) tagasituleku piletil märgitud reisi hilisema muutmise eest teisele ajale tuleb tasuda 5 € ning võimalik hinnavahe. Tagasituleku piletit saab muuta enne check-in’i lõppu.

 

Tagasi algusesse

Jätkureis Tallinna-Helsingi liinil

Tekipilet Tallinna-Helsingi liini laevadel Star, Megastar või Silja Europa soodsa hinnaga, kui jätkate 48 tunni jooksul reisi Soomest Rootsi või Ahvenamaale. Ühesuunareisi tekipileti hind täiskasvanule alates 22 €, 6-17aastasele lapsele alates 11 € ja alla 6aastastele tasuta.
 
Jätkureisi hind kehtib, kui 48 tunni jooksul reisite Tallinki laevaga Soomest Rootsi või Ahvenamaale ja vastupidi. Mõlemad broneeringud tuleb välja osta samaaegselt.
 
Broneerimine telefonil 17 808 (hind 85 senti/kõne + operaatoritasu), Tallinki müügiesinduses või reisibüroodes.
 
AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta hinnakirju sellest ette teatamata.

ERITEADAANNE METSSEALIHATOODETE IMPORDIKEELU KOHTA (EESTIST SOOME)

Seoses sigade Aafrika katku juhtumitega Balti riikides ja Poolas on metssealiha sisaldavate toodetele seatud müügipiirangud ja impordikeeld Soome.
Ametlike piirangute tõttu on ka meie ettevõte eemaldanud müügilt kõik Eesti metssealiha sisaldavad tooted, sest nende tooraine pärineb nakkuse leviku piirkondadest. Inimeste tervisele ei ole tooted kunagi kahjulikud olnud.
Kõik meie poodides ja restoranides müügil olevad sealihatooted on kõik sertifitseeritud ja ohutud ning pärit piirkondadest, mis ei ole müügipiirangute all. 

Loe lähemalt Soome Toiduohutusameti Evira kodulehelt